Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Drentsche en Asser courant
25 januari 1940
NIET OP ZICHT.


Als laatste van deze zitting stond terecht Jacoba Gezina K. te Erica. Verdachte was ten laste gelegd diefstal van een paar kousen uit den winkel van J. de Vries te Erica. Verdachte ontkende het ten laste gelegde en verklaarde, dat zij de kousen op zicht had meegenomen. Getuige A. Harms te Erica gaf een geheel andere lezing van de diefstal en zeide, dat van zicht niet gesproken was. Tegen verdachte, die niet zoo heel gunstig bekend stond, werd door den officier van justitie f 25 subs. 25 dagen geëischt. Conform dezen eisen was de uitspraak
 


Leeuwarder nieuwsblad
21 februari 1940
Rijksveldwacht


De minister van Justitie heeft den rijksveldwachter Tj. Van der Meer met ingang van 1 Maart a.e. verplaatst van Erica naar Akkrum.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
23 april 1940
ERICA.


Stille omgang (23 April).
Zondagmiddag werd de jaarvergadering gehouden van het Gezelschap van den stillen Omgang afdeeling Erica. De voorzitter, de heer A. C. v. Heesewijk, opende met een kort welkomstwoord. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer S. Moorman, bleek, dat dit jaar 27 personen hadden deelgenomen aan den tocht naar Amsterdam. Hierna gaf de penningmeester, de heer H. Rienties, het financieel overzicht. Met het saldo over '39 groot f 16.46 bedroegen de inkomsten f 153.16, _e uitgaven f 134.26. bij de bestuursverkiezing werden de heeren H. Rienties en A. C. v. Heesewijk bij acclamatie herkozen. Het voorstel om in verband met de verlaagde afdracht aan het hoofdbestuur de contributie met 40 cent te verlagen, werd aangenomen, zoo ook het voorstel de onkosten bij de nachtelijke aanbidding te vergoeden.
HERBENOEMD (23 April). — Door zijne hoogwaardige excellentie de Aartsbisschop van Utrecht is de heer G. Roewen herbenoemd tot kerkmeester der parochie Erica.
 


Nieuwe provinciale Groninger courant
7 mei 1940
Verplaatsing


De rijksveldwachter L.S. Carper te Woldendorp, wordt met ingang van 16 Mei 1940, in het belang van den dienst, verplaatst naar Erica.

 


Agrarisch nieuwsblad
20 mei 1940


Hoe een brug te Erica opgeblazen werd door de terugtrekkende Nederlandsche troepen.
 

 


Provinciale Drentsche en Asser courant
28 juni 1940
Bliksem ingeslagen


Tijdens een kort doch hevig onweder dat Donderdagmiddag boven Erica woedde, is de bliksem in een woning van den heer H.Bruins geslagen. Het huis brandde geheel af, terwijl van den inboedel nagenoeg niets viel te redden. Huis met inboedel waren slechts laag verzekerd. Te Noordbarge sloeg de bliksem in een boom.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
23 juli 1940


EMMEN OVERGANG OPENBARE U.L.O.- SCHOOL (Alleen leerlingen uit Erica overgenomen)
Aan de openbare U.L.O.-school zijn bevorderd van klasse I naar II: Jo Abelen, Erica;
Harm Groenhof, Erica; Anton van der Kolk, Erica; Herman v. d. Kolk, Erica; Jan van Os, Erica; Bernhard Reuvers, Erica; Cor Runsink, Erica; Feike Gankema, Erica; Koos Jonker, Erica.
 


Agrarisch nieuwsblad
12 augustus 1940
Verduistering van gelden.


De expediteur Jan D. te Erica werd wegens verduistering van gelden veroordeeld tot 4 maand voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en onder toezichtstelling van het Leger des Heils.
De eisch was 8 maand voorwaardelijk onder dezelfde voorwaarden.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
12 oktober 1940
HET VERKEER GEHINDERD.


Johannes Hendrikus M. te Erica is in beroep gekomen tegen een kantongerechtsvonnis van Emmen, waarbij hij werd veroordeeld wegens het zitten op een hek langs het trottoir te Klazienaveen, waardoor het verkeer hinder zou hebben ondervonden. Hij werd tot 6 dagen hechtenis veroordeeld en vindt de straf te zwaar. De president merkt op, dat men ook in Assen wel weet dat de jongelui vaak erg lastig zijn. De officier meent, dat de kantonrechter wel wist wat hij deed en vraagt bevestiging van het vonnis.
Bernardus Hinderikus van O. te Erica staat wegens dezelfde overtreding terecht en kreeg ook 6 dagen hechtenis, wat hij eveneens te veel vindt.
Ook hier vraagt de officier bevestiging.
Johannes Bernardus W. te Erica zat bij de beide vorige jongelui en werd eveneens tot 6 dagen hechtenis veroordeeld. De officier vraagt ook hier bevestiging van het vonnis.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
12 november 1940
ERICA.


OUDERAVOND (12 Nov.) — Zaterdagavond werd een zeer matig bezochte ouderavond gehouden aan de O. L. school Erica 3. De voorzitter, de heer A. C. v. Heesewijk, deed mededeeling van de veranderde schooltijden en de nieuwe bepalingen omtrent de klompenverstrekking. Wat betreft het Sinterklaasfeest werd besloten, dat er een schriftelijke stemming onder alle ouders zal gehouden worden over de vraag of er al of niet met Sinterklaas iets zal gedaan worden. Bij de verkiezing van leden der oudercommissie werd de heer A. Heuvink herkozen en in plaats van den heer T. de Vries (aftredend) werd gekozen de heer J. Levinga. Hierna sluiting.
 


Agrarisch nieuwsblad
15 februari 1941
Hooger beroep.


Door Bouke J. chauffeur te Erica, is hooger beroep aangeteekend, tegen het vonnis van den Politierechter te Assen die hem wegens verduistering van een zaaimachine, heeft veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf.
 


Nieuwe provinciale Groninger courant
17 april 1941
Overtreding distributiewet.


Herman Heinrich E. uit Erica had er in Juli aan meegewerkt, dat een toewijzing voor koffie en thee door W. Mengerink te Erica werd overgedaan aan zekeren Schulte. Verdachte verklaarde, dat hem niet bekend was, dat zulks verboden was. De officier eischte f 50 of 30 dagen hechtenis. Vonnis a.s. Woensdag.
 


Agrarisch nieuwsblad
17 april 1941
Rechtszaken Politierechter Assen
Zitting van Woensdag 16 April
Overtredingen Distributiewet.


Voortgezet wordt de behandeling van de zaak tegen Willem M. te Erica, die zich heeft schuldig gemaakt aan overtreding van de Distributiewet. Voor het hooren van een getuige wordt de behandeling van deze zaak opnieuw uitgesteld. — Eveneens wordt voorgezet de zaak tegen Herman Heinrich E. te Erica, die de Distributiewet heeft overtreden door in de maand Juli 1940 op een toewijzing van een ander koffie en thee te leveren, aan den winkelier Schulte te Erica. Verdachte geeft toe, dat hij zich hieraan heeft schuldig gemaakt. De eisch luidt f 50.— of 30 d.h. A.s. Woensdag zal de Politierechter vonnis wijzen.
 


Agrarisch nieuwsblad
12 juli 1941
Geen achterlicht.


Wegens het fietsen bij donker, zonder dat het achterlampje brandde, wordt Koop de V., arbeider te Erica, veroordeeld tot f 2 of 2 dagen, conform den eisch.
 


Agrarisch nieuwsblad
12 juli 1941
Woning niet goed verduisterd.


Harm B., landbouwer te Erica heeft 24 april zijn woning niet goed verduisterd gehad, zoodat er licht naar buiten straalde. Hij zegt, dat na het afvoeren het licht in de paardenstal niet is uitgedraaid en het was vergeten de raampjes van de verduistering te voorzien. Het O.M. kan zich indenken, dat er wel eens iets vergeten wordt, doch de voorschriften moeten nageleefd worden. Eisch f 8 of 8 dagen. Vonnis is f 5 of 5 dagen.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
6 november 1941
DALEN.
OVERWINNING VOETBALVEREEN. (4 Nov.).


Ook thuis heeft Dalen met de Ericasche Boys op gevoelige wijze afgerekend. Met een 6—2 nederlaag werden de gasten naar Erica gezonden. Toch leek het in de eerste helft van de wedstrijd er niet op, dat Dalen een zoon groote overwinning zou behalen. Voor de rust ging de strijd vrijwel gelijk op en gaf Erica flink partij. Dalen wist toen slechts één doelpunt te scoren.
Na de pauze kreeg de voorhoede van Dalen echter een bijzonder productieve bui, waardoor de overwinning is te verklaren. Na deze zege staat Dalen 1 met 5 gespeelde wedstrijden en 10 punten onbedreigd aan den kop op de ranglijst.
 


Agrarisch nieuwsblad
5 februari 1942
Zuidenveld
Winterhulp in actie.


Erica. Vanwege Winterhulp Nederland werd hier Zaterdag j.l. niet minder dan f 559.—uitgekeerd.
 


Het Vaderland
30 maart 1942
Roomsch Kath. Kerk


Benoemd tot pastoor te Erica (Dr): H.A.A. Ninteman, rector te Harreveld (Geld.).
(Harmannus Albertus Antonius Ninteman, geboren 1900 te Groningen, overleden 16 juli 1949 te Emmen, zoon van Kasper Willebrordus Ninteman en Johanna Helena Ernens)
 


Agrarisch nieuwsblad
7 april 1942
Zuidenveld


Erica. Palmslag ten overstaan van notaris Agterbos te Emmen, in café Hof te Erica, ten verzoeke van de Erven H.Mulder, van een huis met grond aan de Ensingwijk te Erica groot 0.46.30ha. Koper is K.Gorter Jzn. F 3025.—
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
28 april 1942
Kind in aschput gevallen en gestikt.


Zaterdag is de 2-jarige A.Sibon alhier in een aschput gevallen en gestikt.
(Albertus Sibon geboren 1940, overleden 24 april 1942, zoon van Bernardus Bartholomeus Sibon (onderwijzer) en Maria Catharina Hoge)
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
5 mei 1942
BOLSTERTURF ZONDER VERGUNNING VERWERKT.


Wegens het verwerken zonder vergunning van bolsterturf of andere turf worden de volgende verdachten veroordeeld: Jan Wanders te Erica f 5 of 2 d. h.— Hendrik de Roo. vervener te Nw.-Amsterdam f 5 of 2 d. h.— Albert Horstman te Erica f 5 cf 2 d. h.— Ibele Blaauw te Emmer- Compascuum f 5 of 2 d. h.— Auke Boonstra te Emmer-Compascuum f 5 of 2 d. h.
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
5 mei 1942
Clandestiene slachting


Jacobus de Vries te Erica leverde clandestien een varken af in Febr. Van dit jaar. Eisch een maand hechtenis. Vonnis: 2 w.h.
 


De nieuwe koerier
20 mei 1942
Verdronken


Te Erica is Zaterdagavond het tweejarig zoontje van den heer L.W. Platzer aldaar, in de Veenschapswijk geraakt en verdronken.
(Hendrikus Johannes geboren 1940 te Erica overleden 15 mei 1942 te Erica, zoon van Lubertus Willem Platzer en Maria Josephine Engelina Eikens)
 


Drentsch dagblad
2 september 1943


NIEUWS UIT EMMEN Geitenfokvereeniging. (verkort bericht, alleen ericase winnaars)
Onze plaatselijke geitenfokvereeniging, kring „Emmen" hield een keuring, waarbij de heeren A- J. Mulder en J. Douwsma uit Assen als keurmeesters fungeerden. Aangeboden werden 64 geiten en 4 bokken.
De uitslagen waren als volgt
Groep I. 6 eenjarige stamboekgeiten, goede klasse.
1 en 2. eig. Joh. van Os te Erica; 3 H Schonewille te Erica
Groep 2. 2-jarige stamboekgeiten, goed gehalte.
3 J H Hemel te Erica.
Groep 3. Stamboekgeiten 3 jaar en ouder, ingezonden 17 stuks, eerste helft goed, 2e helft matig
5 H Bekelaar te Erica; 9 C Zwiers te Erica.
Groep 6. Matige klasse 7 stuks. 3 H Bekelaar te Erica
Groep 7. Lammeren geregistreerd. Ingezonden: 10 mooie geiten, eenigszins slap in de achterstellen.
4 H Harms te Erica; 5 C Zwiers te Erica; 8 Wed Hannes te Erica; 9 G Hoving te Erica; 10 W Hannes te Erica.
Groep 8. Lammeren 11 stuks, en van goede kwaliteit.
3 Aalders te Erica; 4 G Tamming, Erica
Groep 9. Moeder met dochter, 6 paar.
3 Wed Hannes te Erica.
Groep 10. Collectie stamboekgeiten van 5 stuks. 1 Emmen; 2 Emmen; 3 Erica; 4 Klazienaveen. Hier stond Emmen met twee mooie collecties aan den kop.
Groep 11. Collectie lammeren. 1 Erica; 2 Klazienaveen. Dit waren twee keurige groepjes.
Groep 12. Bokken. Hierin wist Emmen den eersten en Erica den tweeden prijs te behalen.
Belangstelling en aanvoer was door de tijdsomstandigheden matig. Prijsuitreiking vond plaats in café L. Kroeze.
 


Provinciale Overijsselsche en Zwolse courant
7 januari 1944
Door drijfriem gegrepen


In de turfstrooiselfabriek van den heer Veldkamp te Erica (Dr.) is de arbeider E. Luchies door een drijfriem van de stoommachine gegrepen en zoodanig gewond, dat hij korten tijd daarna aan de gevolgen is overleden.
(Anne Luchies geboren 1915, overleden 3 januari 1944, zoon van Egbert Luchies en Harmke van Wijk)
 


Drentsch dagblad
3 mei 1944
UIT DE OUDE LANTSCHAP.


„Die goede oude tijd”
Reeds eerder vonden we gelegenheid te wijzen op den treurigen toestand van het onderwijs in gemeenten met vele veenkoloniën en zulks in het bijzonder in de uitzonderlijke gemeente Emmen. Rapporten van officieele instanties, artikelen in de dagbladen vloeien over van klachten omtrent de treurige onderwijstoestanden in vroegere tijden. Bij de feesten ter herdenking van het 70-jarig bestaan van Erica in 1933 vertelde een oude inwoner dier plaats dat hij met 100 kinderen in één klas had gezeten.
Er was een groot tekort aan schoolruimte, zoodat lang niet alle kinderen de school konden bezoeken. Op banken bestemd voor 2 leerlingen zaten 3 of 4 kinderen, terwijl de anderen voor, achter of tegen de banken lagen of op planken zaten die op biertonnetjes waren gelegd. De leerkrachten stonden vaak voor 60 en meer leerlingen. De heer Van der Meulen, districtsschoolopziener te Assen, merkt in zijn vérslag van 1901 o.a. op dat de vermeerdering van het aantal scholen geen gelijden tred houdt met den snellen groei der bevolking. In de gemeente Emmen loopen plm, 1000 kinderen rond zonder onderwijs, voornamelijk wegens gebrek aan ruimte.
In het verslag van Gedeputeerde Staten van Drenthe over 1901 wordt o.m gezegd dat in de 15 bestaande scholen ruimte bestaat voor 2760 kinderen terwijl de schoolbevolking op 15 Januari 1901 bedroeg 3460 leerlingen van 7—13 jaar en nog een aantal jongere kinderen. Scholenbouw is dus noodzakelijk wordt geconcludeerd.
Een jong onderwijzer, pas van de kweekschool, werd in Mei 1900 met nog een onderwijzeres geplaatst voor een aanvangsklasse van 135. De kinderen zaten met z’n drieën of vieren op banken bestemd voor 2 leerlingen, de anderen lagen in een dubbele rij voor de klasse of zaten tegen de wanden op planken gelegd op tonnetjes. Het tweede jaar stond hij met een onderwijzer voor een derde klas van 90 en een vijfde klas van 25 in één lokaal. Het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap en de Bond van Nederlandsche Onderwijzers hebben meerdere malen rapporten over deze wanhopige schooltoestanden uitgebracht. In het rapport van 22 Oct. 1902 wordt o.a opgemerkt dat te Emmer-Compascuum 286 leerlingen worden geplaatst en 403 plaatsing vragen, te Bargeroosterveen bedragen deze getallen respectievelijk 192 en 322, voor Nieuw-Amsterdam 288 en 385, voor Erica 288 en 383.
Te Nieuw-Dordrecht hebben 2 onderwijzeressen in 1 lokaal 112 leerlingen terwijl er slechts ruimte is voor 54.
Ruim 900 kinderen in de gemeente Emmen genieten geen onderwijs, d.i 1/4 deel van de nominale schoolbevolking. Door het stelsel van overuren ingevoerd met goedvinden van den arrondissementsschoolopziener Jac. van Gilsé, of doordat de kinderen om beurten schoolgaan, komt er nog iets van het onderwijs terecht.
Door deze omstandigheden was er natuurlijk een groot schoolverzuim, mede in de hand gewerkt door onwil der ouders en den slechten toestand der wegen. Dit laatste was vooral het geval met de veenwegen. Venen waren meest gelijk aan moerassen, impassable, naar het gezegde van Piccardt. De weg van Emmen naar Roswinkel was van Emmerhout of vaak „weg" (Multatuli). Bij de regeling van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeente Emmen in 1897 had men in Emmen bijna nog geen verharde wegen. In 1903 werd in het Weerdingerveen het verkeer tusschen de keeten onderhouden door ladders en bootjes. In dat jaar werd te Barger Oosterveen een voetpad aangelegd speciaal voor schoolgaande kinderen. In 1907 werd te Barger-Oosterveen de afwatering bedolven door het slijk en de modder van de bagger machines. Onder zulke toestanden kon natuurlijk niet gevergd worden dat de ouders hunne kinderen geregeld naar school stuurden, zoodat van de leerplichtwet al weinig terecht kwam.
Een groot euvel voor het getrouw schoolbezoek was ook de kinderarbeid, zoo in de venen als in den landbouw. Van oudsher bleven 's zomers vele kinderen uit school, jongens meer dan meisjes. Zoo waren in Januari 1861 in de 7 scholen die de gemeente Emmen toen telde (Emmen. Weerdinge, Noord- Barge, Zuid-Barge, Vastenow, Roswinkel, Maten) 365 jongens en 259 meisjes, in Juli van datzelfde jaar 219 jongens en 192 meisjes.
In 1903 waren in 16 plaatsen met 58 lokalen 2864 leerlingen, d.i. gemiddeld 50 l.l. per lokaal.
Wegens gebrek aan beschikbare ruimte konden in 1903 te Nieuw-Weerdinge de kinderen van 5—7 jaar niet op school worden toegelaten, terwijl in 1904 er om geloot werd wie zou kunnen worden toegelaten.
In het Voorloopig Verslag van. 1919 van de Tweede Kamer werd gevraagd of het niet mogelijk was dat in, verband met de mobiele bevolking der gemeente Emmen het niet mogelijk was een plan van verplaatsbare scholen in te stellen.
In 1921 werd in den gemeenteraad nog opgemerkt dat er nog kinderen van 8 iaren zonder onderwijs rondliepen wegens gebrek aan lokaliteit.
Door bovenstaande hebben we getracht een globalen indruk te geven van de moeilijke onderwijsproblemen waarvoor vooral de gemeente Emmen zich geplaatst zag. We willen eindigen
met de typeerende uitdrukking van Prof. R. Casimir dat een kind na de aardappelvacantie is een nieuwe voorstelling die de klasse binnendringt....
 


Provinciale Drentsche en Asser courant
23 augustus 1945
Nieuwe kerkklokken te Erica.


De toren van de R. K. kerk te Erica heeft dank zij pastoor Ninteman een drietal nieuwe klokken gekregen, die inmiddels in een plechtige bijeenkomst door deken P. J. Veltman zijn gewijd. Het geld voor deze klokken werd bijeengebracht door de jeugd als dank voor behouden terugkeer uit Duitschland. De grootste der klokken, die 103 kg. weegt, draagt de namen Hermannus — Jantinus — Joseph naar drie jeugdige parochianen, die als slachtoffer van de Duitsche terreur gevallen zijn. De twee andere klokken wegen 55 kg. en 35 kg. De R. K. kerk heeft eveneens een passend uurwerk gekregen.
 


Nieuwe Leidsche Courant
26 november 1946


Wist u, dat te Nunspeet zijn aangehouden de Amsterdammers M.L.C.V. en T.H., die in Erica (Dr) een luxe auto hebben gestolen, waarmee ze echter in Elburg een aanrijding kregen.
 


Nieuwe Leidsche Courant
5 februari 1949
  

Reactie's via het contact formulier.