Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vaderland
26 januari 1930
De electriciteitsvoorziening in Erica


De raad van Emmen heeft een eigenaardige kwestie in verband met de electriciteitsvoorziening ten einde gebracht. In het dorp Erica werd tijdens de mobilisatie door den turfstrooiselfabrikant A. Veldkamp een electriciteitsnet aangelegd. Nadien werd de gemeente opgenomen in het concessiegebied der Maatschappij tot aanleg en exploitatie van laagspanningsnetten te Groningen. In opdracht van de gemeente werd door deze maatschappij te Erica ook een net gebouwd, doch de heer Veldkamp weigerde het zijn te verwijderen en ging stroom leveren tegen scherp concureerenden prijs. Hieruit vloeiden verschillende moeilijkheden voort. Hoewel B. en W. van oordeel waren, dat bij een eventueel rechtsgeding de heer Veldkamp verliezende partij zou zijn en verplicht worden, zijn net te verwijderen, gaven zij de voorkeur aan een minnelijke schikking. Op grond van het feit, dat hij in moeilijke jaren door stroomlevering het algemeen belang diende, terwijl de exploitatie van het net geen winst opleverde, stelden zij voor hem f2000 uit te keeren, waarna hij het net zou verwijderen. De soc.-dem. fractie maakte daartegen bezwaar, doch vond slechts steun bij den eenigen communist, zoodat het voorstel van B. en W. werd aangenomen.
 


Nieuwe Leidsche Courant
15 oktober 1930


Te Erica (Dr) is de woning van W.Prinsen een prooi der vlammen geworden. Er is weinig gered. Alles was verzekerd.
 


Nieuwsblad van het Noorden
7 november 1930
OUD-MINISTER KAN TE EMMEN.


Fietsende van Assen gekomen. Uit Emmen meldt onze correspondent: Gisteren bracht oud-minister, mr. J. B. Kan, in gezelschap van den heer Meyer de Vries, Rijksinspecteur van de Werkverschaffing, een bezoek aan Emmen. De heeren kwamen per fieter leiding van mr. J, L. Bouma, de burgemeester, per auto de gemeente ingingen. Te Erica werden verschillende pluimveebedrijven bezichtigd, o.a. van de heeren G. van de Capelle, Brandiers en Bruggeweerth, alsmede de varkensfokkerij van den heer Lubbi. De rest van den tocht moest om der wille van den tijd worden overgeslagen. Te Klazienaveen werd een bezoek gebracht aan pastoor Jongerius. De lunch werd gebruikt in hotel ĄWieringa" te Klazienaveen. Vandaar reden zij terug naar Emmen waar bij de burgemeester de thee werd gebruikt. Per trein keerden de heeren naar Assen terug.
 


De Eemlander
8 en 9 juli 1931


Erica 7 juli 1931 Ruim honderd personen ziek geworden. Vermoedelijk door het eten van worst.
Alhier is gister ruim een honderd-tal personen uit ongeveer 30 gezinnen ziek geworden. De symptomen wezen op vergiftiging en vermoedelijk heeft men te doen met vleeschvergiftiging ontstaan door het eten van worst. Een aantal patiŽnten is er ernstig aan toe. De verdachte worsten zijn in beslag genomen en ter onderzoek afgezonderd.
 

Erica 7 juli (V.D). Omtrent de alhier voorgekomen vergiftigingsgevallen vernemen wij nog nader het volgende: Zondag werd de hulp ingeroepen van Dr.Stukje alhier voor het gezin Sch. te Amsterdamsche Veld, waar het geheele gezin, behalve een der jongste kinderen, ziekteverschijnselen vertoonde, die wezen op vergiftiging. Er deden zich maag- en darmstoornissen voor, terwijl de arts hooge koortsen constateerde. Het bleek dat de vier zieken gegeten hadden van leverworst, die Zaterdagavond bij den slager D. te Erica was gehaald. Het niet zieke kind had daarvan niets genuttigd. Spoedig na dit eerste geval meldden zich meerder ziektegevallen bij den arts. De arts waarschuwde de politie die onmiddellijk een onderzoek instelde. Gisteravond was een 20-tal gezinnen, tezamen met meer dan 100 personen ziek, bij wie zich dezelfde ziekteverschijnselen voordeden. In een 3-tal gezinnen heeft de pastoor aan 3 kinderen de H. Sacramenten der Stervenden moeten geven, bovendien verkeeren in een 2-tal gezinnen man en vrouw in zeer ernstigen toestand. Het aantal gevallen breidde zich steeds uit en hedenmorgen lagen 150 personen ziek, waarvan verschillende ernstig. Door den burgemeester van Emmen is den betrokken slager een verhoor afgenomen. D. verklaarde dat hij op de gebruikelijke wijze leverworst had vervaardigd, terwijl getuigen, die de worst hadden gekocht, er niets aan hadden gemerkt. Monsters van worst en braaksel van patiŽnten zijn opgezonden naar het bacteriologisch instituut te Utrecht en den provincialen keuringsdienst te Assen. Onder leiding van den Gem. vleeschkeuringsdienst te Emmen is hedenmorgen de gehele slagerij ontsmet. Hedenmiddag zal de waarnemend directeur der Volksgezondheid, Dr. Waanders, uit Nijmegen, ter plaatse een onderzoek instellen.
 

Erica (Dr.), 7 juli. Nog drie gezinnen.
Hedenavond was er in de toestand van de patiŽnten, die er, tengevolge van het eten van bedorven leverworst, het ergst aan toe waren, nog geen verandering gekomen. Van de minder ernstigen zijn er reeds enkelen aan de beterende hand. In de loop van den middag werd de hulp van Dr. Stukje nog ingeroepen door drie groote gezinnen, waarvan vrijwel alle leden de bekende vergiftigingsverschijnselen vertoonden. Bij afwezigheid van den inspecteur van de volksgezondheid voor de drie Noordelijke provinciŽn, zal diens plaatsvervanger, dr. Bantjes uit Nijmegen, een onderzoek instellen.
 

Erica, 7 juli.
Hedenavond is een der patiŽnten, een achtjarig meisje uit het gezin S., aan de gevolgen van vergiftiging, ten gevolge van het eten van bedorven leverworst, overleden.
(Jantje Schuiling 8 jaar ovl 7 juli 1931, d.v. Jantinus Schuiling en Elizabeth Menning)
Het aantal zieken bedraagt thans ongeveer 150, terwijl de gevallen zich niet meer uitbreiden. Dr. Stukje wordt vanaf heden geholpen door een medicus uit Emmen, terwijl ook nog een verpleegster hulp kwam bieden. Het lijkje van het slachtoffer is in beslag genomen. Dr. Mieremet uit Groningen zal sectie op het lijkje verrichten. Eenige zieken verkeeren nog in levensgevaar. De minder ernstige ongestelden zijn aan de beterende hand.
 

Erica, 8 juli. REEDS 300 PATIENTEN. De worstvergiftiging te Erica.
Dr. Mieremet uit Groningen, die heden sectie verrichtte op het lijkje van het 8-jarig meisje van het gezin Stuiling, heeft vastgesteld, dat vergiftiging de doodsoorzaak is geweest. Uit maatregelen, door den geneesheer na beŽindiging van het onderzoek genomen, kan worden afgeleid, dat besmettingsgevaar aanwezig wordt geacht. De teraardebestelling van het slachtoffer zal morgen geschieden op de R.K. begraafplaats. Noch de vader, noch de moeder van het gestorven kind kunnen daarbij tegenwoordig zijn, daar zij tot de zeer ernstige patiŽnten behooren. Volgens opgave van de gemeente-politie, die in opdracht van den burgemeester en den geneeskundigen dienst een onderzoek heeft ingesteld naar het aantal patiŽnten, dat zich in den loop van heden sterk heeft uitgebreid bedraagt dit thans ongeveer 300. Verschillende autoriteiten hebben vandaags een bezoek aan het getroffen dorp gebracht, o.w. de waarnemend directeur van den landelijken gezondheidsdienst, Dr. Waanders te Nijmegen, de inspecteur van de volksgezondheid te Groningen Dr. ten Hopen, inspecteur van de Veeartsenijkundigen Dienst te Leeuwarden en de directeur van den Bacteriologischen Dienst te Utrecht. De burgemeester van Emmen, tot welke gemeente ook Erica behoort, de heer J.L. Bouma, is aan het Armbestuur opdracht gegeven om onmiddellijk te onderzoeken welke bijzondere ondersteuningsmaatregelen genomen dienen te worden, in verband met het feit, dat vele patiŽnten in zulke behoeftige omstandigheden verkeeren, dat het meest noodige voor hun verzorging ontbreekt. Voorts werden heden monsters genomen van het kanaalwater uit de Verlengde Hoogeveenschevaart, daar dit water meermalen sterk verontreinigd is en dikwijls gebruikt wordt als drinkwater en voor voedselbereiding. Het is niet uitgesloten, dat ook de slager dit water als zoodanig heeft gebruikt.
 

       Slager Doevendans   De slagerij te Erica waar slager Doevendans de worst maakte.

 


Leidsche Courant
10 juli 1931
DE VERGIFTIGINGSGEVALLEN TE ERICA.
Het onderzoek.


Omtrent het onderzoek naar de oorzaken der vergiftigingsgevallen te Erica had de ,,Emmer Courant" hedenochtend een onderhoud met dr. Th. van Heelsbergen te Utrecht, die mededeelde, dat het onderzoek in het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid nog geen positief resultaat heeft opgeleverd. Dr. Van Heelsbergen wees op de groote moeilijkheden, die verbonden zijn aan het aantoonen van gevallen van vleeschvergiftiging. De eenige aanwijzing, die verkregen was, geeft slechts aanleiding het onderzoek in een bepaalde richting voort te zetten. Ook de directeur van den Provincialen Keuringsdienst te Assen, dr. Zijlstra, kon nog geen verdere mededelingen doen.

 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
11 juli 1931
GEEN VREES VOOR BESMETTING

 

Het vergiftigingsgeval te Erica
Erica, 10 Juli. Het vergiftigingsgeval te Erica schijnt elders de vrees te hebben gewekt voor besmettingsgevaar. In Emmen ontvingen hotelhouders reeds verscheidene berichten van families, die kamers besproken hebben, doch thans in verband met het te Erica voorgevallene hun plannen veranderen. Men verzoekt ons nu er op te willen wijzen, dat buiten diegenen, die van de ondeugdelijke worst aten, niemand ziek geworden is, zelfs niet in gezinnen met meerder patiŽnten, bovendien ligt Erica een paar uur van Emmen verwijderd. Vrees voor besmetting behoeft dus niet te bestaan, temeer waar de geneeskundigen verklaren, dat over een paar dagen de ziekte geheel overwonnen zal zijn.
 

       Dr A.J.D. Stukje, arts te Erica   De woning vaan Dr A.J.D. Stukje, arts te Erica, die aan

  de slachtoffers der worstvergiftiging de eerste hulp  

  verleende. Zoals men aan de fietsen zien kan,

  melden zich nog elk uur patienten bij hem aan.

 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
5 augustus 1931
LANDARBEIDERSSTAKING IN DRENTE

 

Het werk van den rijksbemiddelaar
Uit Drente meldt men aan de N.R.Ct.: De rijksbemiddelaar de heer J.B. Westerdijk vertoeft thans in het stakingsgebied in Zuid-Oost-Drente, om in de dorpen, waar gestaakt wordt plaatselijk te onderhandelen met de werkgevers- en arbeiders-vertegenwoordigers. Maandag werd een conferentie gehouden te Emmererfscheidenveen voor deze plaats, alsmede voor Emmercompascuum en Munsterscheveld, en te Erica voor dit dorp en voor Nieuw-Amsterdam en Oranjedorp. In eerstbedoeld district verklaarden de werkgevers thans genoegen te nemen met het oude contract, mits de loonen voor korenmaaien en aardappeldelven zouden worden verlaagd met 5 pct. Vandaag zullen de organisaties daarover beslissen. Te Erica stelden de werkgevers voor een loonsverlaging in te voeren van 5 percent voor korenoogst, 7 percent voor het aardappelrooien en 10 percent voor het bietenrooien. Dit voorstel is in een onmiddellijk gehouden vergadering van de werknemersvereenigingen verworpen, zoodat de staking daar voortduurt. Verder wordt geconfereerd te Gasselternijveen, tevens voor Drouwenermond en Nieuw-Buinen, en Donderdag wordt te Musselkanaal een conferentie gehouden voor de georganiseerde werkgevers uit de monden. De landbouwers gaan intusschen regelmatig met de oogstwerkzaamheden voort, die, mede dank zij het gunstige weer, een vlot verloop hebben. Te Nieuw-Weerding hebben de werkgevers gemeenschappelijk een groote maaimachine voorzien van bindapparaat, aangeschaft, om het koren zonder arbeidershulp te kunnen maaien. De arbeidersorganisaties hebben zich vandaag in verbinding gesteld met den minister van binnenlandsche zaken en landbouw omtrent de uitvoering van de werkverschaffing te Sleen. Ingevolge de bepalingen is namelijk voor deze gemeente het aantal tewerkgestelden aanmerkelijk ingekrompen, en worden bij de werkverschaffing niet geplaatst arbeiders uit Veenoord, omdat dit dorp deel van het stakingsgebied uitmaakt. Voor de arbeiders uit die plaats hebben thans de organisaties op plaatsing aangedrongen.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
21 augustus 1931
HET LANDBOUWCONFLICT IN HET NOORDEN

 

Aanvaard bemiddelingsvoorstel
Emmen, 20 Aug. Naar wij vernemen hebben heden de partijen, betrokken bij het landbouwconflict, het bemiddelingsvoorstel van den burgemeester van Emmen voor het rayon Nieuw-Amsterdam, Erica en Oranjediep, aanvaard. Dienovereenkomstig blijft het tarief van 1930 ook voor 1931 van kracht met dien verstande, dat het koren ziften met 5%, het bietenrooien met 5% en het aardappelrooien met 1cent per 93 Meter wordt verlaagd.
 


Nieuwe Leidsche Courant
3 november 1931
DE MASSAVERGIFTIGING TE ERICA.


De slager H. Doevendans te Erica (Dr) die indertijd verdacht werd vergiftige worst te hebben verkocht, waardoor 300 personen ziek werden, waarvan een is overleden, heeft thans van den officier van Justitie te Assen bericht ontvangen dat blijkt, dat er geen aanwijzing van zijn schuld is, zoodat geen vervolging zal worden ingesteld. Er is nl gebleken, dat ook personen die niet van de worst hadden gegeten, ziek zijn geworden. De heer Doevendans wil thans een eisch tot schadevergoeding instellen daar zijn bedrijf ernstig heeft geleden.
 


Nieuwe Leidsche Courant
11 april 1932
TWEE MEISJES VERDRONKEN.

 

Te water gewaaid.
Te Erica (Dr) heeft zaterdagmiddag een droevig ongeluk plaats gehad. Twee 10-jarige meisjes, dochtertjes van L.Vos en J.Schepen, zijn nabij de woning van eerstgenoemde, tengevolge van een windvlaag in het kanaal geraakt en beide verdronken. Het lijkje van het kind van Schepen werd spoedig opgehaald. Naar dat van het andere kind is tot Zondagmorgen vergeefs gedregd.
 


Amersfoorts Dagblad / De Eemlander
12 april 1932


Emmen, 11 April. Nader meldt men nog uit Erica, dat de van beide meisjes, die in het Bargeroosterveen verdronken zijn, de tien-jarige Willempje Vos, op twee na het jongste van acht kinderen uit het arbeidersgezin Vos, en de achtjarige Aaltje Schepers, de jongste van zes kinderen, uit een ander arbeidersgezin was. Zij speelden samen buiten en werden overvallen door hevige windvlagen, gepaard gaande met zwaren regenval. Om zich daartegen te beschermen sloegen de meisjes het manteltje van een harer over haar hoofdjes. Waarschijnlijk doordat het kleedingstuk den kinderen voor de oogen is gewaaid, zijn zij in het kanaal geloopen. Gisteravond is het lijkje van het meisje Schepers ook gevonden. (Emmen, overlijdensakte, 11 april 1932, aktenr. 116 Overledene: Aaltje Vos, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Emmen op 10-04-1932; oud: 8 jaren, dochter van Lute Vos, beroep: arbeider, en Janke Boersma, beroep: arbeidster Emmen, overlijdensakte, 11 april 1932, aktenr. 115 Overledene: Willemtje Schepers, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Emmen op 09-04-1932; oud: 10 jaren, dochter van Johannes Schepers, beroep: arbeider, en Hendrikje Moes, beroep: arbeidster)
 


Nieuwe Leidsche Courant
6 januari 1933


Te Erica (Dr) is de boerderij van den landbouwer Kramer afgebrand. Het vee werd gered, doch het grootste gedeelte van den inboedel ging mede verloren.
 


Nieuwsblad van het Noorden
31 juli 1933


Het 70-jarig bestaan van Erica, een feestcommissie benoemd. Zooals wij reeds meldden bestaat te Erica, een veenkoloniaal dorp in de gemeente Emmen, het plan het 70-jarig bestaan der plaats binnenkort feestelijk te vieren. Tot leden der feestcommissie zijn benoemd de heeren C.J. v.d. Cappelle, J.Beuker, L.Prins, H.Stoker, A.C. van Heezewijk, R. de Jonge, P.Mittendorp, D.Kamps en Joh. de Haas.

 


Nieuwsblad van het Noorden
8 september 1933
Erica


Men schrijft ons: Half September herdenkt Erica haar 70-jarig bestaan. Over het ontstaan dezer veenkolonie zij hier kortelijk het volgende meegedeeld: Evenals Nw.Dordrecht dankt ook Erica haar ontstaan aan de boekweitteelt. De plaats ontstond op het Zuidbargerveld. Toen de Bargervenen door kanalen zouden worden aangesneden vestigden zich in 1863 aan de z.g. Pannekoekendijk de eerste bewoners uit Slagharen. Op het voorbeeld van Nieuw Amsterdam en Nieuw Dordrecht werd de nieuwe volksplanting Nieuw Slagharen genoemd. Dit was de overheid niet naar den zin: ze plaatste aan den voorgevel van de eerste keet een bord waarop met groote, sierlijke letters stond geschilderd: Erica (dopheide, Erica tetralix). De Verlengde Hoogeveensche vaart werd doorgetrokken tot Erica, aan weerszijden ontstonden arbeiderskeeten. Twee sluizen werden gebouwd: de Heemskerksluis en de Kalff-sluis. In den weg Zuidbarge-Amsterdamsche veld werd de Ericasche brug aangelegd. Door de exploitatie vestigden zich naast de arbeiders ook neringdoenden op elk gebied. Het geheele proces der exploitatie van al de gronden onder Erica, heeft in een kort tijdsbestek zijn verloop gekregen: een oppervlakte van plm. 1500H.A. is hier in een tijdperk van drie kwart eeuw van een streek, die naar het gezegde van Winkler Prins"wild en woest en ledig" lag tot vruchtbare landerijen gemaakt. Aan den Pannekoekendijk verrees een steenfabriek van den heer Houkes (afgebrand en niet weer herbouwd). Een Franschman bouwde een lokfabriek: uit het vlokkige veen van Nieuw Haarlem wilde hij dekens en vilten hoeden fabriceeren. De fabriek is echter nooit afgewerkt geworden. Erica is thans de zetel van de N.V. Strooiselfabr. en Veenderijen. Oud-Schoonebeker Turf. Daar de bevolking hoofdzakelijk den katholiekengodsdienst beleed, werd al spoedig na de stichting in 1870 overgegaan tot de stichting van een R.K. kerk. Deze kerk wordt thans afgebroken en vervangen door een nieuwe, waarmee men nog dit jaar denkt klaar te komen. De Ned. Herv. Evangelisatie is voor enkele jaren door de Synode tot zelfstandige gemeente verheven met een eigen predikant. De eerste evangelist was W.Jonker Jr., die in zijn werkje: Het morgenrood in de Drentsche venen, in een aantal schetsen een een beschrijving geeft van den geestelijken en maatschappelijken nood in den Z.O. hoek van Drenthe. Waar thans het kerkhof ligt, gaf meester Keep les in het eerste schooltje. Thans telt Erica 3 o.l. scholen: 1 bij de Ericasche brug, 1 bij de Oosterveensche brug, 1 aan den Ericaschen straatweg, terwijl bovendien een bijzondere school en R.K. school zijn verrezen. Erica is thans een florissant dorp met plm. 2600 inwoners. De feesten zullen officieel door den heer Burgemeester der gemeente Emmen worden geopend.
 


Nieuwsblad van het Noorden
18 september 1933
Erica 70 jaar


Erica 70 jaar. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan werden in dit Drentsche dorp Vrijdag en Zaterdag verschillende feestelijkheden georganiseerd.

De feestcommissie voor den ingang van het feestterrein.

 In den optocht te Erica reed een wagen mee, waarop jong-Erica propaganda maakte voor de oprichting van een zwembad.

 


 


De tijd
18 september 1933
De feesten te Erica


De feesten alhier hebben onder begunstiging van heel mooi weer een gunstig verloop gehad. Vrijdagmiddag had, na den grooten optocht, een ringrijderij met paard en wipkar voor dames en heeren plaats. De personen waren in Drentsch costuum gekleed. In de groote feesttent trad des avonds voor een talrijk publiek 't gezelschap Jan van Riemsdijk op, dat allen uitstekend bezig wist te houden. Zaterdagmiddag had allereerst door de plaatselijke muziekvereeniging een concert plaats. Voorts hadden diverse volksspelen plaats, n.l. voor het mannelijk deel hardloopen met hindernissen (12--15jaar) touwtrekken (15--18 jaar) en kuipsteken (18 jaar en ouder). De meisjes en vrouwen moesten door een opgehangen autoband kruipen (12--15 jaar en 15--18 jaar), terwijl de dames boven 18 jaar hindernis fietsen moesten. Gezamelijk door dames en heeren werd het tonlopen beoefend, terwijl tenslotte een levende stoelendans voor dames op het programma stond. Het talrijke publiek sloeg een en ander met interesse gade. Des avonds deelde de voorzitter der feestcommissie, de heer A.C. van Heesewijk, de prijzen uit in de feesttent, daarbij een toepasselijk woord sprekend. Het goed geslaagde feest werd uiteindelijk besloten met een vuurwerk. Erica kan met voldoening op deze beide dagen terugzien.
 


De Tijd
18 september 1933


Het zeventigjarig bestaan van Erica Erica, de plaats waar in de groote gemeente Emmen het langst een R.K. kerk heeft gestaan, (thans is een heel nieuw kerkgebouw in aanbouw) heeft Vrijdag en Zaterdag zijn 70-jarig bestaan gevierd. De loco-burgemeester van Emmen woonde het feest bij en gaf blijk van zijn belangstelling. Men hield een optocht en er werden verschillende volkspelen gehouden. De vaderlandsche vlag wapperde van vele huizen. De eerste bewoner van Erica kwam van Slagharen en het is opmerkelijk, dat de eerste bewoners van Erica bijna allemaal katholieken waren. Zij behoorden tot de parochie Nieuw Schoonebeek. In 1866 kreeg men een eigen parochiekerk, eerst een noodkerk en toen een fraaie steenen kerk, welke echter te klein werd en nu vervangen wordt door een ruimer kerkgebouw. Vanuit Erica en later vanuit Barger-compascuum, waar veel Duitsche deserteurs woonden, is gegroeid de omvangrijke katholieke nederzetting in de Veenkolonien. Daar vindt met thans, terwijl men in geheel midden-Drenthe bijna geen enkelen katholiek vindt, 7 parochiekerken, terwijl de katholieken in de gemeente Emmen 4 raadszetels bezetten. In Erica , waarvan men mag zeggen, dat het is het eenigste overwegend katholieke dorp in de gemeente Emmen, heeft altijd het hart geklopt van het katholieke leven en op vrijwel elk terrein van katholiek leven bezetten personen uit Erica, of zij die daar hun jeugd doorbrachten, een vooraanstaande plaats.
 


Nieuwe Leidsche Courant
28 september 1933


Bij Noord-Barge (Dr) is een landbouwer die met twee anderen aan den rechterkant van den weg liep te praten, gegrepen door een motorrijder die met grote vaart hen achteropkwam. De man werd een eind meegesleurd en ten slotte tegen den grond gesmakt. Hij kreeg een hoofdwonde en een gecompliceerde beenbreuk. Hij werd naar het Acad. Ziekenhuis te Groningen overgebracht. De motorrijder, die afkomstig was uit Erica, kwam onder de machine te liggen en liep eenige niet ernstige hoofdwonden op.
 


Nieuwsblad van het Noorden
2 maart 1934


ERICA, 28 Febr. In de gehouden algemeene vergadering van het Groene Kruis te Erica bleek, dat het ledental nog steeds wassende is. De inkomsten bedroegen f 3517.55, uitgaven f 2705.40, saldo dus f 812.15. Den penningmeester werd dťcharge verleend. Door de wijkverpleegster werden totaal 2016 bezoeken afgelegd.
.

In de vergadering van de veilingsvereeniging ĄSpes Nostra" gaf de heer T. v. d. Lee, bedrijfsleider der A.B.T.B. te Erica, een duidelijke uiteenzetting over de teeltbeperking van tulnbouwgewassen. Verschillende vragen werden door spreker afdoende beantwoord. Er was zťťr veel belangstelling.
 


Nieuwsblad van het noorden
3 mei 1934
KERK- en SCHOOLNIEUWS
DE NIEUWE R.-K. KERK TE ERICA PLECHTIG INGEZEGEND.


Gisteren en heden heeft onze parochie hoog bezoek gehad. De Aartsbisschop is hier geweest om de nieuwe R-K kerk plechtig in te zegenen. Gisteren hebben de Parochianen den Aartsbisschop feestelijk ingehaald. Men had den weg vanaf den Ericaschen straatweg tot aan de kerk feesstelijk met vlaggen en wimpels versierd. Bij het begin van den weg en bij de kerk was een eereboog aangebracht, den Aartsbisschop ter eere, terwijl van de huizen der Katholieken de Nederlandsche driekleur vroolijk wapperde. Heden is de plechtige consacratie van de kerk geschied. Daarbij waren aanwezig het geheele college van burgemeester en wethouders van Emmen, en vrijwel alle geestelijken uit het Dekenaat Klazienaveen. Deken Oosterbaan, vroeger deken van Klazienaveen en pastoor van Musselkanaal, thans deken en pastoor van Groenlo, was overgekomen, alsmede deken Oostveen van Apeldoorn. Pastoor H.W. van Soest, welke vůůr pastoor Van Esveld, pastoor van Erica was, hield de feestpredikatie.
De Aartsbisschop was vergezeld van zijn secretaris dr. Geerdink. De plechtige H. Mis is hedenmorgen opgedragen door den Hoogeerwaarden heer P J Veltman, deken van Klazienaveen en pastoor van Amsterdamscheveld, welke geassisteerd werd door deken Oostveen van Apeldoorn en pater Dommershuyzen, pastoor van Hoogeveen. Pastoor H. W. van Soest heeft in zijn feestpredikatie uiteengezet dat de Aartsbisschop door de volheid van zijn Hoogepriesterlijke macht thans de kerk had gemaakt tot een huis des Heeren. Hij wees er op dat de vroegere parochiekerk te Erica in 1866 is gesticht. Niettegenstaande binnen een halve eeuw in het gebied van die parochie zes andere parochies zijn gesticht werd de oude kerk te klein. Aangezien die kerk ook als bouwwerk afgeleefd was, werd besloten een nieuw en ruimer kerkgebouw te stichten. Daarvoor deed katholiek Erica wat het kon, maar het kon den bouw niet betalen zonder hulp van den Aartsbisschop. Die bood zijn hulp dan ook gaarne aan, zoodat binnen een jaar nadat met de afbraak der oude kerk een aanvang werd gemaakt, de nieuwe reeds in gebruik kon worden genomen. De feestprediker heeft vervolgens breedvoerig uiteengezet de beteekenis van een kerk ln het leven van den katholiek. Hoe men reeds als kind naar de kerk wordt gebracht, om er gedoopt te worden en hoe verder alle gewichtige zaken in het leven zich afspelen in de kerk, totdat het ontzielde lichaam voor het laatst in de kerk komt, terwijl dan nog in die kerk voor de zielerust van de overledenen gebeden wordt. Hij eindigde met te wenschen dat Erica's katholieken zouden blijven zooals hun kerk is, eenvoudig, degelijk en devoot. Van de zijde van de parochianen werd voor de kerkconsacratie groote belangsteling getoond. Het kerkgebouw maakt een stemmigen indruk. Het is ruim en biedt voor een reeks van jaren voldoende ruimte voor de parochie Erica. De gangen zijn belegd met tegels. Er staan vier rijen banken in. De helft van de ruimte is echter nog niet bezet met banken. Schilderwerk vindt men zeer weinig in de kerk, zoodat er ook zeer weinig onderhoud aan is.
 


4 september 1936


Den 4den September vierde het echtpaar R.Poelman en J.T. PoelmanóSchepers, Havenstraat 59 te Erica (Dr), zijn 40-jarige echtvereeniging.
Roelf Poelman geboren 14 juli 1870 te Valtherveen (Odoorn), overleden 16 april 1961 te Erica. Was gehuwd op 4 september 1896 met Jelligje Trijntje Scheper, geboren 16 maart 1874 te Noord (Hoogeveen), overleden 5 mei 1946 te Erica.
 

 


Nieuwsblad van het Noorden
11 september 1937
De bruggen in Drenthe Vragen aan den minister


Het s.d. Kamerlid, de heer Hilgenga heeft tot den Minister van Waterstaat de volgende vragen gericht: Is den minister bekend, dat na zijn antwoord op de door ondergeteekende gestalde vragen over den slechten toestand van vele bruggen in het Zuid-Oostelijk deel der provincie Drenthe, de toestand in het algemeen en in het bijzonder voor de bevolking van het dorp Erica nog ongunstiger is geworden, doordat Gedeputeerde Staten van Drenthe nu ook nog de brug in den weg Amsterdamscheveld-Erica, waarvan eigenares is de Drentsche Landontginnings-Maatschappij verboden hebben verklaard voor motorisch verkeer, dat een hoogeren druk uitoefent dan 450 kg per wiel? Is het waar, dat de zoozeer gewenschte verbeteringen van een aantal bruggen niet opgenomen in de wegenplannen van Rijk en Provincie, mede worden tegengehouden doordat eigenaren en beheerders van wegen en bruggen niet altijd in voldoende mat medewerking aan gemeentebesturen kunnen of willen verleenen? Zoo ja, is de minister dan, voor zoover het tenminste bruggen betreft, niet liggende in Rijkswegen, bereid het initiatief te nemen voor nieuw en spoedig overleg tusschen alle belanghebbende partijen, ten einde zoodoende een spoedige oplossing van de onhoudbaren toestand in Zuid-Oostelijk Drenthe te helpen bevorderen.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
22 september 1937
ISOLATIE VAN Z.O.DRENTE.


Door beperking van den voorgeschreven wieldruk der auto's.
MIDDENSTAND ADRESSEERT.
NIEUW-AMSTERDAM, 22Sept. -
Er bestaat in Zuid-Oost Drente groote ongerustheid over het isoleeren der dorpen Erica, Amsterdamscheveld en een gedeelte van Nieuw-Amsterdam door het bepalen door Gedeputeerde Staten van den wieldruk der auto's op 400Kg. Het groot verkeer en ook personenauto's kunnen deze dorpen thans niet meer bereiken. Een comite van actie, bestaande uit handels- en middenstandsvereenigingen uit de dorpen in Zuid-Ooste Drente en Zuid-Oost Groningen heeft zich tot de fracties der tweede Kamer gewend met het verzoek te willen ingrijpen. Tot voor korten tijd kon men de verschillende dorpen nog via Amsterdamscheveld bereiken. Dezer dagen wordt echter die toegangspoort ook afgesloten, zoodat, naar adressanten mededeelen. de isolatie dan volkomen zal zijn.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
1 oktober 1937
SOMBERE TOESTAND IN DRENTE.
EEN STREEK verlamd .....


Bruggen voor zwaar verkeer gesloten.
Bewoners van Erica, Nieuw Amsterdam en andere plaatsen zijn overgeleverd aan het misplaatste conservatisme van een waterschap.
Redding in zicht ....? Van onzen redacteur
Overal in den lande bouwt men bruggen. Rivieren en riviertjes vormen geen beletsel meer voor het verkeer of zullen geen obstakel meer zijn in de toekomst. Het vracht- en toeristenverkeer kan tevreden zijn. Met uitzondering echter in de Zuid-Oosthoek van Drente waar een haast onbegrijpelijke koppigheid van een waterschap, welhaast het geheele autoverkeer heeft stilgelegd. In de omgeving van Nieuw-Amsterdam en Erica ziet men haast geen auto's meer op den weg en als men ze ziet zijn hun bestuurders in 99 van de 100 gevallen in overtreding, dikwijls meerdere malen in overtreding geweest. Zeker, er zijn hier bruggen! Hoe zou het anders kunnen in dit land waar kanaaltje na kanaaltje - de z.g. wijken - op het hoofdkanaal uitkomen ter vervoer per boot van de producten. Vroeger de turf en thans aardappelen, die in groote hoeveelheden op de dalgronden verbouwd worden. Destijds, men kan rekenen van het begin dezer eeuw af, waren de toen gebouwde bruggen wat hun draagcapaciteiten betrof ruimschoots voldoende voor het verkeer. Paard en wagen, handkarren en dergelijke vervoer- en transportmiddelen konden den bruggen weinig of geen schade toebrengen. Het verkeer nam toe zoowel in intensiteit als in zwaarte. Zwaarbeladen auto's reden over bruggen waarvan de meesten zelfs nog dateeren uit de vorige eeuw en de gevolgen bleven niet uit.
 


Tusschen Nieuw-Amsterdam en Erica zijn vier van dergelijke bruggen. Het vorig jaar zijn er borden bij geplaatst waardoor het alleen aan wagens met een maximum wielbelasting van 400 K.G. geoorloofd was, er gebruik van te maken. Slechts auto's met een gewicht van 1600 K.G. was zulks toegestaan en het is niet veel auto's gegeven slechts zo weinig te wegen.... Toen dacht men het verkeer om te leggen naar Erica, hetzij via een zuidelijken, hetzij langs een noordelijken omweg. Tevergeefs echter. Want de Zuidweg werd vrijwel afgesloten door de Drentsche Land Ontginningsmaatschappij door de bepaling dat alleen vervoermiddelen van een gewicht van maximaal 500 K.G. .. per as. haar brug mocht passeeren. Niet geheel ten onrechte, immers voor het vervoer van haar eigen producten bestond haar tram en zij voelde er niets voor haar brug te laten vernielen door het veelvuldige gebruik dat anderen er van maakten. En ook de weg ,,om de Noord" werd afgesloten voor den vervoerlustigen Erica'er, omdat deze brug - dateerend uit het jaar 1886 - geen zwaarder verkeer dan 690 K.G per wiel tolereerde. En deze brug heeft nog een merkwaardige, misschien unieke, eigenschap, waarover later meer... De gevolgen van al deze maatregelen zijn veel en veelsoortig. Een bewoner van Erica die in het bezit is van een vrachtwagen die, reeds ongeladen niet voldoet aan de eischen van de reeds genoemde soorten bruggen, kan nergens heen met zijn auto, die voor hem de broodwinning beteekent. En als hij toch, ondanks alles, er op uit gaat, is een bekeuring ,,loon" naar werken. In een jaar tijds betaalde deze man ...ruim f 600 boete geld. De marechaussee en de politie kennen hem al goed. Zijn naam wordt niet meer gevraagd bij het opmaken van de ,,bon." Slechts wordt hem nog formeel verzocht een motief op te geven. En waar hem dit reeds - let op de betaalde f 600 - legio malen gevraagd is, mag men zich niet verwonderen dat hij eenmaal den verbalisant toevoegde: ,,Loop naar de ..." Een bode rijdt door Erica Huis na huis wordt bezocht om pakjes af te geven of goederen te halen. En bijna elk pakje bezorgen of halen kan een boete kosten. Want de vier bruggen is de bode overgegaan en er loeren dus vier bekeuringen. En de bode kan er niet over denken om zijn bedrijf op te geven, al wordt een verdienste van een paar kwartjes teniet gedaan door een bekeuring ter waarde van eenige guldens. GEVOLGEN. Gevolgen heeft deze bruggenmisere maar al te veel. Een inwoner van Erica moet niet zoo ziek worden, dat vervoer naar een ziekenhuis gewenscht is, want de ziekenauto mag er niet komen. De melkfabrieken moeten hun bussen melk maar op een andere wijze halen of brengen want anders zou de melk eens te duur betaald worden. En de petroleum- en benzinemaatschappijen hebben hun laatste halteplaats voor de eerste brug. Hoe de noodige brandstoffen in Erica komen, is Erica's eigen zorg. Niet alleen voor Erica maar ook voor het daarachter gelegen land. Gevolg is ook dat het kantongerecht in Emmen zich mag verheugen in het regelmatig terugkeerend bezoek op het verdachtenplaatsje van bewoners van deze streek die volgens menschelijk en maatschappelijke begrippen moeten werken. Maar het in vele omstandigheden niet mogen. Die het toch doen en .. daarom voor den kantonrechter komen. Boetes van twee, drie of vier gulden worden hen opgelegd en als het vonnis is uitgesproken, is daar tevens een tot weerzins in opgesloten....! Maar ook civiele vorderingen worden door den kantonrechter toegewezen. En daar is de brug ,,om den noord" schuld van.
 

      


Deze brug, bij Zuid-Barger gelegen, is wel een zeer bijzondere. Want zij kent indirecte schade. Als een te zware auto over deze brug rijdt, dan kan het den bestuurder een boete kosten, als de politie de verboden handeling constateert. Maar - zoo redeneert men - aan de brug is indirecte schade toegebracht door de zwaarte , de te groote zwaarte, van de auto. En door toepassing van een bepaalde formule, wordt het bedrag van deze indirecte schade fluks uitgerekend. Civiele vordering...kantongerecht te Emmen ... toewijzing van den eisch...betaling! Ziedaar de reden waarom de reeds genoemde inwoner van Erica in een jaar tijds het Rijk steunde met een toelage van 10 a 20 gulden per week... Tallooze malen heeft men reeds getracht een grondige wijziging in deze situatie te brengen en evenveel malen kreeg men nul op het request. Men beleeft hier de merkwaardigheid dat de weg van de gemeente Emmen is, maar de bruggen zijn eigendom van een waterschap. En op de ingelanden van deze instelling stuit alles af. ,,Mijn grootvader heeft hier zoo gewoond. Mijn vader heeft hier zoo gewoond. Wij zullen hier allen zoo wonen" zoo zeggen zij ieder op hun beurt. Maar zij vergeten dat hun grootvader en hun vader ook gebruik maakten van betonwegen in en om Erica. Maar dat telt niet ... Als er vaste bruggen komen, dan kunnen schepen van een hoogte er niet meer onder door, zoo luidt een ander verweer uit den ingelanden kringen. Dat is geen bezwaar, zeggen de directeuren van de aardappelmeelfabrieken, dan sturen we kleinere schepen die dat wel kunnen. En het bezwaar dat de baggermolen niet meer in de wijken kan komen, is niet zoo heel belangrijk, als men in den beginne wel zou meenen. Want dit is slechts eenmaal in de tientallen jaren noodig. Om van deze bruggen vaste bruggen te maken, die wel geschikt zijn voor het zware en middelmatige verkeer, is een bedrag van circa f50.000,- noodig. Een veilige belegging, want de rente van dat bedrag is al ruimschoots opgebracht voor den kantonrechter in Emmen... Het bedrag kan er komen. maar wie breekt de onverzettelijkheid van de ingelanden? Nog heeft men een uitweg over. Het totaal aantal stemmen van de ingelanden bedraagt 536. Waar thans ook industrielen en middenstanders - door hun grondbezit - ingeland zijn geworden, hoopt men in een vergadering de helft van het totaal aantal stemmen plus een, te verkrijgen voor het agendapunt ,,Vaste bruggen." Aan een onhoudbare toestand dient wel een einde gemaakt te worden.
 


Nieuwe Leidsche Courant
11 mei 1938
HET BRUGGENPROBLEEM IN ZUID-OOST DRENTE.


In een gistermiddag gehouden vergadering van het waterschap Barger-Wester-veen te Nieuw Amsterdam (Dr) is een bestuursvoorstel, om met de gemeente Emmen een overeenkomst aan te gaan tot overdracht van de vier bruggen in den weg Nieuw-Amsterdam --- Erica verworpen. Dit voorstel omvatte den afstand van deze vier bruggen, die een ernstige verkeersbelemmering vormen, doordat zij voor vrachtauto's practisch afgesloten zijn, aan de gemeente Emmen, benevens het verleenen van een bijdrage van 20.000 gulden in de kosten van het bouwen van vier nieuwe bruggen. Hierdoor zou het bestaande bruggenprobleem in Zuidoost-Drente voor een belangrijk deel zijn opgelost. De meerderheid der ingelanden maakte evenwel bezwaar tegen het feit, dat twee der nieuwe bruggen vaste bruggen zouden zijn, waardoor het scheepvaartverkeer naar de zijkanalen naar hun mening te zeer zou worden belemmerd. Het besluit heeft in de kringen van handel en industrie groot misnoegen gewekt. Men zal nu trachten de bemiddeling van den commissaris der Koningin in Drente te verkrijgen om een einde te maken aan het verzet der landbouwers tegen de zoo noodzakelijke oplossing.
 


Het Vaderland
24 october 1938
Vermoedelijk fraude gepleegd.


Sinds een week is verdwenen de heer M., makelaar en assradeur te Erica (Dr.). M. was tevens meteropnemer en kwitantie-inner voor het Electriciteitsbedrijf. Men zegt, dat hij als zoodanig niet alle gelden heeft afgedragen en dat er een tekort is van eenige duizenden guldens. Ook weet men niet zeker of hij als assuradeur ook fraude gepleegd heeft. Vast staat dat de politie de zaak in handen heeft, ijverige nasporingen doet en dat de Burgemeester van Emmen opsporing en aanhouding van M. heeft verzocht. M. ging wel vaker naar het buitenland, hij moet papieren hebben om met zijn auto in Duitschland te verblijven. Verondersteld wordt, dat M. zal trachten naar Amerika uit te wijken. M. had een goed beklant makelaarskantoor, dat hij te Erica heeft geopend, toen hij als klerk bij notaris Middendorp te Nieuw Amsterdam onslagen werd. Hij leefde op grooten voet. Men gaat thans nog na, hoe groot de gezamelijke tekorten zijn. M. is gehuwd en vader van twee jonge kinderen.
 


Leidsch Dagblad
18 juli 1939
AUTOBUS MET 34 INZITTENDEN TE WATER. Allen gered.


De hervormde knapenvereeniging te Erica (Dr) heeft gisteren per autobus van de eerste Drentsche stoomtram-maatschappij een uitstapje gemaakt naar Amsterdam. Het gezelschap, bestaande uit 34 jongelui, onder leiding van ds. Steenbakker uit Erica, keerde laat in den avond terug. Omstreeks twee uur is de bus, vermoedelijk door een defect aan de stuurinrichting, te De Krim in het kanaal gereden. De bus kantelde niet, zoodat het reddingswerk, dat de chauffeur met bewonderenswaardige zelfbeheersching leidde, ten zeerste vergemakkelijkt werd en allen op het droge gebracht werden. Door omwonenden was intusschen geneeskundige hulp ingeroepen. Dokter Heep was spoedig ter plaatse. Het bleek echter, dat slechts drie personen lichte snijwonden hadden opgeloopen. De overigen waren met den schrik vrijgekomen. Nadat allen bij omwonenden op verwarmende dranken waren onthaald, zijn zij met andere bussen huiswaarts gegaan.

  

Reactie's via het contact formulier.