Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Eemlander
11 maart 1921
Werkloosheidsrelletjes in de Drentsche venen.


Wij hebben al enige malen melding gemaakt van de werkloosheid in de Drentsche venen, waarvan verscheidene honderden veenarbeiders het slachtoffer werden. Ten einde de gevolgen dezer crisis zooveel mogelijk tegen te gaan werd een deel der arbeiders te werk gesteld op het z.g. Amsterdamsche veld in de gemeente Emmen, waar deze gemeente met Rijkssteun dalgronden laat aanmaken, tegen een loon van 45 cent per uur. Toen nu gisteren een telegram van den minister werd ontvangen, waarbij het loon werd verlaagd tot f0,35 per uur, kwam de smeulende ontevredenheid tot uitbarsting. Alle arbeiders legden het werk neer, terwijl men tot dadelijkheden overging. Uit verschillende winkels te Erica en Dordsche brug werden- naar we in de Tel. lezen- brooden en worsten zonder betalen weggenomen. In enkele winkels werd een en ander vernield. Te Zwartemeer werden 5 grote hooihoopen in brand gestoken. De arbeiders zijn verdeeld in drie groepen. De georganiseerden in de Moderne R.K. en Chr.Landarbeidersbond, de Neutraal georganiseerden (ongeveer 115) en de ongeorganiseerden. De drie groepen staan scherp tegenover elkaar. Meerdere ongeregeldheden worden verwacht. Een voldoende militaire politiemacht is aanwezig

 


De Eemlander
23 maart 1921
Zonderlinge schooltoestanden.


Het O.M. bij de rechtbank te Assen eischte tegen T.P. hoofd der school te Erica, wegens mishandeling van den onderwijzer zijner school C.A., 1 week voorwaardelijke gevangenisstraf. Het O.M. eischte verder tegen deze onderwijzer wegens mishandeling van een 12 jarigen leerling 2 weken voorwaardelijk gevangenisstraf.
 


De Eemlander
27 april 1921
Proteststaking in de venen.


Gistermorgen hebben naar aan Het Volk wordt gemeld, de arbeiders van alle richtingen een driedaagsche proteststaking afgekondigd tegen het lange wachten op werkverschaffing en het getreuzel van de verveners. Deze staking omvat de plaatsen Bargeroosterveen, Zwartemeer, Klazienaveen, Barger-Compascuum, Nieuw-Dordrecht, Oranjedorp en Erica. De werkverschaffing is niet stop gezet.
 


De Eemlander
30 april 1921
De overeenkomst in het veenbedrijf.


Gistermorgen is een arbeidsovereenkomst gesloten tusschen werknemers en werkgevers in het rayon Nieuw-Amsterdam, hetwelk omvat Nieuw-Amsterdam, Erica, Barger Oosterveen en Oranjedorp. De loonen werden bepaald op 70% van 1920 en op 50 cent per uur tot 1 Juli en na dien tijd 40 cent.
 


De Eemlander
11 juni 1921
Noodlottig ongeval.


Te Erica (Dr) is de molenmaker H. uit Coevorden, bij het herstellen van een molen, van een stelling gevallen en aan de gevolgen overleden.
(Hindrik Jan Hubert, geboren te Heesterkante (Dld), 59 jr, overleden 8 juni 1921 te Erica, z.v. Herm Hubert en Aaltien Stoete, gehuwd geweest met Berendina Nevels.)
 


De Eemlander
28 juli 19121
Veenbranden in Drente.


Men meldt ons uit Assen: De toestand in de gemeente Emmen blijft zorgwekkend. De burgemeester heeft besloten geen nieuwe uitgaven te doen ter bestrijding van het vuur, vooral ook tengevolge van de geringe medewerking der eigenaren. Te Bargercompascuum breidt de brand zich uit over een oppervlakte van 10 H.A. De toestand is hier ernstig. Bij Erica is het vuur weer aangewakkerd en te Oranjedorp en Zuid-Bargum brandt het vrij fel.
 


Het Centrum
29 juli 1921
De veenbranden in Drente.


Naar uit Assen gemeld wordt is de toestand in de gemeente Emmen iets verbeterd. In het Noordveen en te Oranjedorp en Erica is het gevaar voor uitbreiding van den brand voorloopig geweken. De eigenaar van de brandende venen te Barger Compascuum is er eindelijk toe overgegaan ook hulp te verleenen bij het blusschingswerk. Al is de toestand nu nog al gunstig, men vreest toch dat een nieuw-opstekende wind het vuur wel weer zal verspreiden.
 


De Eemlander
14 juni 1922
In de Drentsche Venen.


Blijkens de Asser Ct. is de arbeid in de venen rondom Nieuw-Werdinge weer in vollen gang. Van Emmer-Compascuum naar Klazienaveen onafzienbare rijen van turfhoopen. Geweldige Millioenen massa's liggen daar nog en ook hier is arbeid sporadisch te zien. Wel ziet men een enkele baggermachine, doch blijkbaar kan er niet meer geproduceerd worden, omdat de voorraden zo enorm zijn. Achter Klazienaveen ligt het Zwarte Meer. Het land der zwartste ellende bijna. Het land van de echte plaggenhutten; het land waar er armoede rondwaart als een ontembare heerscheres. En ook hier stapels... stapels turf, hoog en breed, wachtend op verscheping, als er ten minste verkocht wordt. Na Klazienaveen, de veengebieden Erica en Nieuw-Amsterdam, waar alweer- 't is wel eentonig!- de arbeid weinig zichtbaar was, doch waar de turfhoopen hoog opgestapeld liggen. Nabij Klazienaveen broeide het in het veen. Een oude man zeide, dat het wel zeer waarschijnlijk was, dat hier vandaag of morgen de heele hoek er aanging:'t vuur zit er in.
 


De Eemlander
7 oktober 1922
Zijn kind geofferd.


De arbeider Gerrit Visser te Erica, gemeente Emmen zou uit godsdienstwaanzin een pasgeboren kind hebben geofferd. De man is gisteren ter beschikking van de justitie gesteld. Omtrent dit geval, deelt het Nwsblad van Emmen nog het volgende mede; V, was den laatste tijd een fanatiek volgeling van de Apostolische gemeente te Klazienaveen, waarvan de arbeider-winkelier Wolter Olijve, priester is. In dit kerkgebouw moeten zich de laatsten tijd wonderlijke dingen hebben afgespeeld. Dit waren, volgens de volgelingen profetien, die in vervulling moesten gaan. Zoo zag een der zusters, een zekere Hendrikje Hendriks, op zekeren dag plotseling een grote doodskist voor het kerkgebouw stilhouden. De kist ging vanzelf het kerkgebouw binnen en bewoog zich regelrecht naar het altaar. De volgelingen zagen hierin weer een profetie en wel van zoodanigen aard, dat er een mensch aan God geofferd moest worden. Het stond voor de meesten vrijwel vast, dat als offer moest vallen de priester Wolter Olijve. Na dit voorval moet G.V. hebben gezegd: Liever offer ik mij zelf of een van mijn kinderen dan onzen priester! Zondag nu werd in de woning van V. een kindje geboren van het mannelijk geslacht. Den volgenden dag nam V. het kind op den arm, trad op de bedstede van zijn nog zeer zwakke vrouw (Fransina van der Weide) toe en zeide: dit kind moet geofferd worden aan onze lieven God... stem je daarin toe? De vrouw wilde er aanvankelijk niet van weten, doch V. hield aan: het offer moet gebracht worden, is het dit kind niet, dan moet een van de andere kinderen als offer vallen... V. maakte de lippen van het kind met cognac vochtig. Hij hield het nog altijd op den arm en toen hij het kind op den schoot legde van een buurvrouw (vrouw Endjes), stierf het. Algemeen was men in de buurt er van overtuigd, da V. het kind had doodgedrukt, vandaar dat men er aangifte van deed bij de politie. De loco-burgemeester, de heer J.Hadders, de chef-veldwachter Timmerman en de gemeente-veldwachter Grooters hebben V. die bij de werkverschaffing aan het Drostendiep arbeid had gevonden, Woensdag per auto opgehaald en hem te Emmen in arrest gesteld, waaraan een uitgebreid onderzoek is bijgesteld. V. erkende het boven beschreven, doch ontkende , dat hij het kind zou hebben gedood.
 


De Eemlander
10 oktober 1922
Het geval van godsdienstwaanzin te Erica.


De arbeider G.Visser, te Erica, die gearresteerd werd als verdachte van moord op zijn pasgeboren kind, is naar de Msb. meldt, weder op vrije voeten gesteld. Walter Olijve, de "priester", is na ernstig verhoor niet in hechtenis genomen. Het lijkje wordt te Groningen geschouwd. Naar aanleiding van het bericht, voorkomende in ons blad van Zaterdag 7 october l.l. "Zijn kind geofferd", deelt men ons mede, dat te Klazienaveen geen leden van de apostolische gemeente wonende zijn en derhalve daar geen gemeente gevestigd is.
 


Het vaderland
10 oktober 1922
Godsdienstwaanzin.


Naar aanleiding van uw bericht, betreffende het tragisch geval van godsdienstwaanzin te Erica bij Emmen, waarbij een kind het slachtoffer werd en gesproken werd van Apostolische Kerk, verzoek ik u beleefd te willen melden, dat de Katholiek Apostolische Kerk van Nederland (waarvan hier ter stede de hoofdgemeente in de Riemerstraat no.1 gevestigd is) geen gemeente te Erica of Emmen heeft. de Haag, 9 oktober.
 


Het Centrum
26 januari 1923
Faillissement.


Uitgesproken 19 januari, B.Popping, koopman en molenaar te Erica, Curator mr. A.Jonker te Emmen.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
23 juli 1923
Emmen gesplitst.


Volgens de ,,A. Ct" worden er plannen gemaakt om, zoo mogelijk, een deel der gemeente Emmen te voegen bij de gemeente Schoonebeek. Het gebied van |Nieuw-Amsterdam en dat van Erica zou dan in de gemeente Schoonebeek komen te liggen. Daarmee zou aan een lang gekoesterden wensch van een groot deel der bewoners van die streek zijn voldaan.
 


Het Centrum
7 januari 1924
Boerderij afgebrand.


Te Erica is het keuterijtje van weduwe B. tot den grond afgebrand. Al het vee, behalve een koe, werd gered. Alles was laag verzekerd.
 


Nieuwsblad van het Noorden
2 augustus 1924


Te koop. Een scheepstimmerwerf, waarbij ruime woning, twee schuren, groote tuin en veel vruchtboomen, staande te Erica en gelegen aan straatweg, tram en vaarwater. Bij J.Arends, Erica
 


Het Centrum
7 oktober 1924
Een ongeluksdag te Emmen.


Tesamen met meerdere ongelukken in de gemeente Emmen deze: De 73-jarige G.Brinks te Erica ging gezond naar zijn werk. Onderweg werd hij onwel, zakte ineen en was na eenige oogenblikken een lijk.
(Gerrit Brinks, geboren 17 oktober 1853 te Nieuw Buinen (Borger), overleden 3 oktober 1924 te Erica, z.v. Geert Brinks en Ebeltje van der Veen, gehuwd geweest met Leentje Hendriks Hof.)
 


Het Centrum
4 december 1924
Opening St.Gerardus-school te Erica.


Woensdag 3 December is de R.K. School te Erica geopend. De plechtigheden werden verricht door den Hoogeerw. Deken van Klazienaveen. Daarbij waren o.m. aanwezig de Zeereerw. heeren Pastoors van Munsterscheveld, Bargercompascuum, Bargeroosterveld, Zwartemeer, Nieuw Schoonebeek, Amsterdamscheveld en Klazienaveen, de kapelaan van Bargercompascuum en B. en W. van Emmen. De plechtige H.Mis werd opgedragen door den Hoogeerwaarden Deken, waarbij hij geassisteerd werd door Pastoor Smeenk van Munsterscheveld en Pastoor Jongerius van Klazienaveen. De Zeereerw. heer Smeenk hield de feestpredicatie. Na afloop vereenigden schoolbestuur en genoodigden zich in de school. Daar werd door velen het woord gevoerd. 


Het Centrum
2 april 1925
Faillissement.


Uitgesproken 27 maart, Jan de Haan, koopman in groenten te Erica. Curator Mr. M.Meiboom te Coevorden.
 


Het Centrum
29 april1925
Faillissement.


Uitgesproken 20 april, Derk Schuurman, koopman in bouwmaterialen te Erica. Curator mr A.Jonker te Emmen.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
7 mei 1925


DE STAKING IN DE VENEN. In Barger-Oosterveen een accoord getroffen.
Gistermiddag vergaderde te Amsterdamsche Veld het stakingscomité met het bestuur van het Veenschap ,,Het Oud-Schonebekerveen" Overeengekomen werd, dat het veenschap het loon zal betalen, dat overeengekomen zal worden tusschen werkgevers en werknemersorganisaties in het rayon Barger-Oosterveen. In afwachting daarvan wordt nu 80 pct. van het loon van 1924 betaald. Wordt het tarief hooger, dan betaalt het veenschap meer. In geen geval wordt minder betaald dan 80 pct. Door deze overeenkomst wordt staking voorkomen. Voorts is gisteravond een conferentie gehouden met de Drentsche landontginningsmaatschappij te Erica. Medegedeeld werd, dat hier 75 pct. van 1924 wordt betaald. Den organisaties werd verzocht, het loon te betalen, dat later door de verveners in het rayon Barger-Oosterveen wordt vastgesteld. Hierop kon geen antwoord worden gegeven. In de directievergadering zal de zaak worden besproken en het antwoord zal nog deze week aan het stakingscomité worden gezonden.
 


De Eembode
16 juni 1925


Te Erica in Drenthe is, tengevolge van de concurrentie onder de melkslijters, de prijs der melk in veertien dagen tijds van 15 tot 8 cent per liter gedaald.
 


Het vaderland
7 juli 1925
Giften en Legaten.


Voor de stichting van een Ned. Herv. gemeente te Erica (Dr) is een gift van f1000 ontvangen van de dames W. van C. te Br.
 


Het Centrum
12 september 1925


Door de politie is een 16-jarige jongen aangehouden, die de ouderlijke woning te Emmen was ontloopen. Hij is derwaarts weer vervoerd. Het rijwiel wat in zijn bezit was bleek in Erica te zijn ontvreemd.
 


Het Centrum
12 september 1925
Katholieken ongeschikt voor doodgraver.


In de gemeente Emmen, waar men voor enkele jaren geen enkele R.Kgemeente ambtenaar had, maar waar men in de laatste jaren, naast een wegwerker en een paar subcorrespondenten van de Arbeidsbemiddeling twee Katholieke doodgravers heeft benoemd voor de Algemeene Begraafplaats te Erica en te Klazienaveen, kwam Donderdag in de gemeenteraad een voorstel van B. en W. om deze doodgravers vast aan te stellen met nog eenige andere functionarissen, daar bestendiging van de tijdelijke aanstelling hun niet gewenscht voorkwam. Men mocht rekenen op de instemming van de Sociaal-Democraten. Deze immers hadden geregeld voor vaste aanstelling van personeel wat al enige tijd in tijdelijken dienst was, een lans gebroken. Nu had men echter buiten den waard- dat is buiten hun antipapisme- gerekend. Namens de fractie kwam de heer Kleuver verklaren dat de Sociaal Democraten tegen het voorstel zouden stemmen, omdat zij van mening waren dat katholieken, welke zelf niet op een openbare begraafplaats begraven wilden worden geen doodgraver moesten zijn. Voor protestanten was het stuitend dat zij door een katholiek begraven werden. Hier protesteerde de heer Ten Napel, A.R. tegen. Zonder onderscheid van geloof moet iedereen benoembaar zijn voor alle openbare betrekkingen. Ook de heeren Gorter, A.R. en Engelsman, V.D., wenschten volledige gelijkheid voor alle godsdienstige gezindten in deze. De katholieken zijn toch geen minderwaardige menschen, aldus genoemde spreker. Wethouder Sibon, R.K., zeide dat de papenhaat hier om den hoek kwam gluren. Men heeft in Emmen den katholieken nog nooit recht gedaan en niet willen doen, maar zoo brutaal als de S.D.A.P. thans komt verklaren dat de katholieken zelfs geen doodgraver mogen worden, had de spreker het nog zelden gehoord. Dat de katholieken op hun eigen kerkhof een doodgraver benoemen en daarvoor een katholiek nemen is hun zaak. Daarmede heeft niemand iets te maken. Zij betalen dat kerkhof immers ook. Maar ook voor het openbare kerkhof betalen zij door belasting te betalen. (De heer Hubert. S.D.A.P.- Brunssum!), waarop de heer Sibum antwoordde: als de katholieken in Brunssum anders of minder zijn dan hier, hoop ik dat van den heer Hubert te hooren. Het voorstel werd aangenomen. De S.D.A.P. stemde in zijn geheel tegen. Drie liberalen stemden tegen omdat zij tegen vaste aanstelling waren.
 


Het vaderland
6 december 1925
Als Emmen wordt gesplitst.


Als Emmen wordt gesplitst, zal de gemeente Roswinkel, omvatten de dorpen Nieuw Weerdinge, Roswinkel, Munsterscheveld, Maten, Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen. Haar zielenaantal zal 15000 bedragen. De gemeente Emmen zal bestaan uit de dorpen Emmen, Weerdinge, Westenesch, Noord Barge, Zuid-Barge, Oranjedorp (gedeeltelijk), Angelsloo, Den Oever, Nieuw Dordrecht, Klazienaveen-Noord, Barger-Erfscheidenveen, Zuid-Sleen en Erm, omvattende 18000 zielen. En de gemeente Nieuw Amsterdam zal bestaan uit Nieuw Amsterdam, Erica, Klazienaveen-zuid, Barger-Oosterveen, Zwartemeer en Oranjedorp (gedeeltelijk)met een bevolking van 13000 zielen.
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
12 april 1926
VERMIST. Een geheimzinnig geval.


Te Ruinerveen wordt vermist de jonge landbouwer H.K., die een woning met een plaatsje bouwland te Erica heeft gekocht en zou verhuizen. Den vorigen avond ging hij 's avonds om 7 uur nog even naar zijn ouders in de buurt. Bij dezen is hij echter niet geweest. Wel zijn onderscheiden personen hem in de richting Exloerveen tegen gekomen, waar men hem nog op de fiets heeft zien rijden, doch verder kon men niets van hem ontdekken. Den geheelen nacht is gezocht. Donderdag is het kanaal te Ruinerveen en te Exloermond afgedregd, alles te vergeefs.
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
18 mei 1926
EEN GEMEENTERAADSLID GESCHORST. Verboden levering.


Het wildkatholieke raadslid van Emmen, P.J. Geeraets, van Erica, is door Gedeputeerde Staten geschorst wegens levering aan de gemeente. G. had, zoo meldt Het Volk, schoolkleeding geleverd voor de R-K. school te Erica, dus middellijk aan de gemeente.
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
20 september 1926


Het driejarig zoontje van M.Z. te Erica (Dr) is Zaterdag in een waschketel met heet water gevallen. Gisterochtend is de kleine aan de bekomen brandwonden overleden.
(Emmen, overlijdensakte, 20 september 1926, aktenr. 338 Overledene: Gerrit Zwiggelaar, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Emmen op 19-09-1926; oud: 3 jaren, zoon van Marten Zwiggelaar, beroep: arbeider, en Romke Bouwmeester, beroep: arbeidster.)
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
20 oktober 1926
ALS RAADSLID VERVALLEN VERKLAARD. Wegens leveranties aan de gemeente.


Bij koninklijk besluit is ongegrond verklaard een door den heer P.J.Geraets te Erica ingesteld beroep tegen een besluit van Ged.Staten van Drente, waarbij hij vervallen werd verklaard van zijn lidmaatschap van den gemeenteraad van Emmen. Blijkens de overwegingen van dit koninklijk besluit werd door Ged.Staten de vervallenverklaring uitgesproken op grond, dat op de gemeentebegrooting voor 1925 van de gemeente Emmen een bedrag van f 7000 was uitgetrokken voor verstrekking van gemeentewege van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen en dat een bedrag van f90 was geraamd voor kinderen van de St.Gerardusschool te Erica. Tegen overlegging van bons, afgegeven door het hoofd der school, werden door den heer Geraets kousen geleverd, terwijl een ten name van de gemeente Emmen gestelde rekening ad f55,49 ter secretarie werd aangeboden. Hoewel Ged.Staten aannemen, dat met betrekking tot de levering het raadslid in onwetendheid verkeerde ten opzichte van het al of niet toelaatbare daarvan ingevolge de Gemeentewet, geenszins het opzet heeft gehad zijn plichten als raadslid te verzaken kan uit de feiten echter geen andere gevolgtrekking gemaakt worden, dat de levering niet ten behoeve van het schoolbestuur geschiedde, doch onmiddellijk ten behoeve der gemeente Emmen. In het beroepschrift werd aangevoerd, dat het schoolbestuur aan het hoofd opdracht tot aankoop voor rekening van het schoolbestuur had gegeven, terwijl het hoofd uitdrukkelijk aan het raadslid heeft verklaard, dat de levering niet aan het gemeentebestuur geschiedde, terwijl hier niet aan afdoet, dat de rekening enkele weken later abusievelijk ten name der gemeente werd gesteld, dat het schoolbestuur niet alleen erkende voor de betaling aansprakelijk te zijn, maar ook inderdaad heeft betaald. In beroep is aangenomen, dat de levering geschiedde ten behoeve der gemeente, alzoo in strijd met art.24 de Gemeentewet.
 


Het Centrum
26 oktober 1926
De oudste Katholieke kerk in de Drentsche Veenstreek.


De oudste R.K.Kerk (Erica) in het centrum van het Drentsche Veengebied, viert heden- 26 oktober- haar zestigjarig bestaan.

 


 


Nieuwe Rotterdamsche courant
1 november 1926


Zaterdagavond is de arbeider K. de Groot te Erica (Dr) door een tram gegrepen; de beide beenen werden hem afgereden. De man was in een druk gesprek gewikkeld en had daardoor de tram niet hooren aankomen.
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
4 november 1926


De arbeider K. de Groot, wien Zaterdag door een tram te Erica (Dr.) de beide beenen werden afgereden, is in het ziekenhuis te Hoogeveen overleden.
(Emmen, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), 9 november 1926, aktenr. 406 Overledene: Koert de Groote, geboren te Emmen; beroep: arbeider; overleden te Hoogeveen op 01-11-1926; oud: 46 jaren, zoon van Wolter de Groote, beroep: venter, en Rentje Alberdina Neef, beroep: zonder. Gehuwd geweest met Elisabeth Vos, in leven)
 


Het Centrum
4 februari 1927
De tuinbouw in Drenthe.


De Commissie van Advies in zake Tuinbouwaangelegenheden in Zuid-Oost Drenthe, bestaande uit de heeren F.V.Valster te Naaldwijk, K.Brok te Rolde, J.Henstra te Groningen en Pastoor Jongerius te Klazienaveen, heeft de besprekingen te Erica medegemaakt tot reorganisatie van de Tuinbouw- en Veilingvereeniging "Spes Nostra". Deze besprekingen hadden tot resultaat dat een commerciële Veilingvereeniging is opgericht, onder bepaling, dat het bestuur met een gedeelte van de veilingprovisie alle onkosten moet dekken. Donderdag heeft de commissie deze besprekingen voortgezet, waarbij de Commissaris der Koningin in Drenthe vertegenwoordigd was door den heer mr. J.Cramer. De commissie heeft te Nieuw-Amsterdam, Erica, Klazienaveen en Zwartemeer een aantal tuinen bezocht en betoonde zijn groote tevredenheid over de grondbewerking in Drenthe. In het gebied wat vroeger door de Tuinbouw- en Veilingvereeniging "Spes Nostra"bestreken werd, worden thans plaatselijke Tuinbouwvereenigingen opgericht, welke vermoedelijk een federatie zullen gaan vormen over de geheele gemeente Emmen. De opgerichte Veilingvereeniging heeft den naam "Spes Nostra"behouden.
 


Het Centrum
13 april 1927
Oldenzaal 10 april,


De heer H.J.M.L. ter Hofstede onderwijzer aan de R.K. Jongensschool van den H.Franciscus van Assisie alhier is benoemd tot hoofd der R.K. school te Erica (Dr).
 


Het Centrum
21 juni 1927
Verdronken.


Te Erica is het 7-jarig meisje van J.Poelman in de vaart geraakt en verdronken.
(Oelke Poelman, geboren te Emmen, 6 jr, overleden 20 juni 1927 te Erica, z.v. Hermannus Poelman en Riksien Fokkema.)
 


Het Centrum
9 juli 1927
Hevig onweer.


Een hevig onweer heeft hedennacht boven verschillende deelen van ons land gewoed. Te Erica is het café van den heer D (Beuker), door de bliksem getroffen en afgebrand. In de Peel brandde eveneens een boerderij af. In Holsloot werd een boerderij getroffen, terwijl te Erm 5 koeien werden gedood. Te Sliedrecht zijn door de bliksem een boerderij en een schuur afgebrand. Ook te Ottoland brandde een boerderij af, waarbij een aantal varkens omkwam.
 


Het Centrum
25 juli1927
Noodweer.


Boven den Zuidoosthoek van Drente heeft Vrijdagmiddag een hevig onweer gewoedt, dat ongeveer twee uur aanhield. meldt de 'N.R.Ct". Onder Klazienaveen werd de 17-jarige B.Kamping in huis door den bliksem getroffen: hij was op slag dood. Zijn moeder en zijn zuster werden bewusteloos geslagen; zij kwamen na eenige tijd bij en bleken geen letsel gekregen te hebben. In de woning werd verder geen schade aangericht. Tengevolge van den hevigen slagregen is de Trambaan de Eerste Drentsche Stoomtrammaatschappij onderspoeld, zoodat het tramverkeer gestoord werd. De oogst heeft veel geleden door hagelslag, waarmee het onweer gepaard ging. Te Erica zijn tengevolge van het inslaan van den bliksem, de woningen der families Scholten en De Vries afgebrand. Bij de familie Scholten werden twee kinderen bewusteloos geslagen: eerst laat in den avond kwamen zij bij. Het electrische net is ernstig beschadigd, zoodat de stroomvoorziening belemmerd is. De lucht was tijdens het onweer angstwekkend donker. Vele menschen ontvluchtten uit angst hun woning, totdat de inktzwarte wolken naar het Noordoosten afdreven.
(Jakob Kamping, geboren te Emmen, 16jr, overleden 22 juli 1927 te Klazienaveen, z.v. Jakob Kamping en Sjoukje Post.)
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
10 november 1927
ONTGINNING VAN WOESTEN GROND. Speciaal voor werkloozen uit Emmen.


In de gemeente Emmen zullen dit jaar met rijkssubsidie eenige groote complexen woesten grond (tezamen 50 a 60 h.a.) toebehoorende aan enige particulieren, worden ontgonnen. Ongeveer 40 H.A. is gelegen tusschen Erica en Klazinaveen. De regeering verleent voor die ontginningen 45 a 50 pct. subsidie van de arbeidsloonen. De bedoeling is op deze particuliere ontginningen voornamelijk werkloozen uit de gemeente Emmen te plaatsen, die wegens leeftijd, gezinsomstandigheden enz. moeilijk elders tewerkgesteld kunnen worden.
 


Het Centrum
22 augustus 1928
De Koningin naar Drenthe.


Wij vernemen dat de datum van het bezoek van H.M. de Koningin aan de gemeente Emmen is vastgesteld op Dinsdag 28 dezer, schrijft het "Vad". H.M. zal dien dag des morgens te 11 uur te Coevorden aankomen. Vandaar wordt per auto gereden naar Nieuw-Amsterdam, waar de ontwikkeling van het tuinbouwbedrijf in oogenschouw zal worden genomen. H.M. zal dan o.m. bezoeken den proeftuin, welke door de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drente in het Emmersveld is aangelegd. Vervolgens vertrekt H.M. naar Erica. Hier zal meer in het bijzonder bezichtigd worden de R.K. Stichting Drente Vooruit, welke zich bezig houdt met ontginningswerkzaamheden en het verstrekken van plaatsjes aan landarbeiders. Van Erica wordt naar Klazienaveen gereden, teneinde aldaar kennis te maken met den arbeid van de Groen van Prinsterer-stichting, die hetzelfde doel nastreeft als de stichting Drente Vooruit, doch van anti-revolutionaire zijde is opgericht. Tevens zal te Klazienaveen 't veenbedrijf in oogenschouw worden genomen. ----------- In een bericht van 28 augustus is over het bezoek het volgende te lezen-------------- Het plan om in Erica het werk van de stichting Drente Vooruit te bezichtigen , heeft men laten varen omdat het onmogelijk bleek om deze plaatsen per auto te bereiken. In Erica aangekomen reed de Koninklijke stoet langs de Pannekoekendijk naar het Amsterdamscheveld tot nabij de Grientsveen-fabrieken. H.K.H Prinses Juliana heeft namelijk den wensch te kennen gegeven om het veenbedrijf in werking te zien en daar het werken in het veen nu dit seizoen reeds beëindigd is, heeft de Directie der Griendtsveenfabrieken daar in het Amsterdamscheveld voor deze gelegenheid het werk weer te doen aanvangen. Toen de hooge bezoekers daar aankwamen waren een aantal veenarbeiders bezig een nieuwe "splitting"te maken, d.w.z. in het stuk veen, dat men zal gaan vervenen, de strook grond waar het kanaal en de weg zal worden aangelegd, af te venen. Ter plaatse waar de weg en het kanaal thans eindigen, was een kleine verhoging gemaakt, vanwaar H.K.H. Prinses Juliana, voorgelicht door de heeren Hosch en van der Sluis van de leiding der Griendtsveenfabrieken het bedrijf kon gadeslaan. Hierna werd de tocht voortgezet naar Klazienaveen.
 


Het Centrum
6 december 1928
Overreden.


Gisteravond geraakte te Nieuw Amsterdam mej. Kuiper uit Wilhelminaoord, die op de fiets gezeten was, doordat zij op een gegeven oogenblik haar stuur kwijtraakte, onder den auto, bestuurd door dr.Stukje uit Erica. Dr. S. vervoerde mej. S. naar haar woning, waar bleek, dat zij enkele inwendige kneuzingen had opgeloopen. Den bestuurder treft geen schuld.
 


Het vaderland
10 december 1928


Het negenjarig zoontje van R.Schonewille te Erica (Dr.) is Zaterdag door de tram der D.S.M. gegrepen. Een der beenen werd het jongentje boven de knie afgereden.
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
14 december 1928


Het 9-jarig zoontje van den heer H.Schonewille te Erica, dat de vorige week onder de tram geraakte, waarbij een beentje versplinterd werd, is aan de gevolgen daarvan in het Acad. Ziekenhuis te Groningen overleden.
(Emmen, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), 13 december 1928, aktenr. 363 Overledene: Gerrit Schonewille, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Groningen op 09-12-1928; oud: 8 jaren, zoon van Henderikus Schonewille, beroep: arbeider, en Jantien Voorn, beroep: zonder.)
 


Amersfoortsch Dagblad / Eemlander
8 januari 1929


MINISTER KAN IN DRENTE. Een bezoek aan de terreinen van de stichting ,,Drente Vooruit".
De minister van binnenlandsche zaken en landbouw, mr. J.B. Kan, die gisteren vergezeld van den heer Meijer de Vries, rijksinspecteur voor de werkverschaffing in algemeenen dienst, een bezoek bracht aan de terreinen van de stichting ,,Drente Vooruit", werd te Zwolle ontvangen door den deken v.d. Waarden, geestelijk adviseur van den aartsdiocesanen R-K. Boeren- en Tuindersbond, baron van Voorst tot Voorst, voorzitter en Ruyter, secretaris van dien bond. Te Erica woonde de minister een demonstratie van een fraisemachine bij en bezichtigde tevens de aldaar gelegen ontginningen van de stichting. Ook te Barger-Oosterveen en te Klazienaveen werden verschillende terreinen in oogenschouw genomen, terwijl de minister verder met het bestuur der stichting verschillende maatregelen overwoog, welke door bemiddeling der stichting zouden kunnen worden genomen om werkloosheid te voorkomen en den verderen opbouw van Drente te bevorderen.
 


Leidsch Dagblad
26 april 1929
Woonhuis afgebrand.


Woensdag is het woonhuis van H. de Vries te Erica (Dr) tot den grond afgebrand. Er werd niets gered, en huis en inboedel waren niet verzekerd.
 


Leidsche Courant
8 augustus 1929
Zevenhoven. Personalia. --


Onze vroegere plaatsgenoot de heer H.J.A. v.d. Berg, thans onderwijzer te Erica (Dr), is te Groningen geslaagd voor de hoofdacte.
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
23 december 1929


Te Erica (Dr.) is ingebroken in de pastorie de Ned.Herv.gemeente. Er is f 100 gestolen, de opbrengst van een collecte voor het Kerstfeest. De politie meent de daders op het spoor te zijn. 

Reactie's via het contact formulier.