Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Rotterdamsche courant
12 november 1910


Te Erica (Dr) is gisteren het huis van den werkman J.B. afgebrand. De inboedel is geheel gered. Het huis was verzekerd. Oorzaak van den brand onbekend.
 


Nieuwsblad van het Noorden
18 november 1910
Gradus de V.


16 Nov. Gisteren werd hier door de politie binnengebracht Gradus de V. van Erica, gem Emmen, wegens het verwonden van twee personen door middel van een schot hagel. Zondagavond kwamen verschillende jongens bij de V., waar, zooals in tal van woningen in het veengedeelte, zonder vergunning sterke drank wordt verkocht. Daarbij waren Berend de Vries, Klaas en Willem Wever. Op de gewone wijze ontstond er ruzie, die echter waarschijnlijk aanleiding vond in het feit, dat Gradus de V. vroeger in een strafzaak getuigenis heeft afgelegd tegen een kameraad van de genoemde personen. Deze verlieten ten slotte de woning, waarna de jongens herhaaldelijk bij de woning terugkwamen. Gradus de V. ging met een geladen geweer naar boven en loste toen hij een paar glasruiten hoorde inslaan van den zolder een schot, met het gevolg, dat Klaas en Willem Wever door de hagelkorrels gewond werden. De een tamelijk ernstig in den nek -- want de daders waren op den loop gegaan -- maar toch niet zoo, dat de dokter hem het werken meende te moeten verbieden. De politie bracht Gradus de V. naar Assen, maar de rechter-commissaris vond na verhoor geen termen hem in hechtenis te houden.
 


Het Volk
18 november 1910
Ruwe zeden.


Ten huize van Graders de Vries te Erica (Dr) die een z.g. stille vergunning houdt, ontstond Zondag ruzie tusschen enkele bezoekers met het gevolg, dat een paar glasruiten verbrijzeld werden. Toen de bezoekers naar buiten waren gegaan, greep de Vries zijn geweer van den wand, begaf zich naar den zolder en schoot door eene opening in het dak naar de daders. Klaas Hendriks en Willem Wever werden door een hoeveelheid hagel getroffen. De toestand liet zich aanvankelijk ernstig aanzien; thans is die iets gunstiger. De Vries werd gevankelijk naar Assen vervoerd.
 


Het Volk
8 februari 1911


Het bestuur der afdeeling (SDAP) is thans als volgt samengesteld: H.J. ten Brink, voorzitter; H.Prins Jr, sekretaris-penningmeester, en B.Reuvers.
(Sinds 5 october 1910 was het sekretariaat der afdeeling tijdelijk gevestigd bij H.J. ten Brink, timmerman te Erica)
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
8 maart 1911


De 24-jarige arbeider E.H. te Erica (Dr), die per rijwiel op weg was naar huis is gisteravond in de zg. pannekoekenwijk verdronken.
(Johannes Everhardus Hofstede, geboren 17-11-1882 te Oranjedorp, overleden te Erica 06-03-1911, z.v. Hermannus Hofstede en Helena Maria Bruggewirth.)
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
11 april 1911
Rechtzaken.


Albert Hendrik K. te Erica, is gisteren door de arrondissements-rechtbank te Assen wegens mishandeling, den dood ten gevolge hebbende, en wegens mishandeling, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, met mindering van preventieve hechtenis.
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
5 juli 1911


Erica. (Dr). Alhier is een liberale kiesvereniging opgericht. Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren J.Zondag, P.Vos, R.Doorten, B.Hof en H.Stoker.
 


Het Volk
8 augustus 1911


Misdrijf tegen de zeden. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft bevestigd een vonnis der rechtbank te Assen, waarbij de 21-jarige arbeider J.K., te Erica, wegens een zedenmisdrijf, gepleegd tegen een weduwe, werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voorlopige hechtenis.
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
6 november 1911


Aan den Ericaschen straatweg, nabij Erica, is Zaterdag het woon- en winkelhuis van den heer J.B. ter Haar door onbekende oorzaak totaal afgebrand. Verzekering dekt de schade.
 


Het Centrum
6 november 1911


Te Erica (Dr) is de familie van L.Bosman plotseling in rouw gedompeld. Haar 8-jarig zoontje J. ging aan een geladen kipkar hangen, deze kantelde, zodat het ventje onder den wagen kwam en met gebroken rug werd opgenomen. Na weinige oogenblikken gaf de ongelukkige knaap den geest.
(Jan Bosman, overleden 1 november 1911 oud 8 jr, z.v.Lambert Bosman en Alberdina Bal.)
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
10 januari 1912


Te Erica is Vrijdagmorgen de woning van den landbouwer H.W.Ahlers tot den grond afgebrand. Met groote moeite heeft men het vee kunnen redden. Ahlers was laag verzekerd. Oorzaak onbekend.
 


Het Centrum
19 februari 1912
Afgebrand.


Ten Erica is Vrijdagmorgen de woning van den landbouwer H.W. Ahlers tot den grond afgebrand. Met groote moeite heeft men het vee kunnen redden. Alles was laag verzekerd. Oorzaak onbekend.
 


Leidsch Dagblad
14 december 1912


Een Duitscher, te Erica (Dr) vertoevend, om aardappelen te koopen, is door drie personen beroofd van 1500 Mark. Als verdachten zijn gearresteerd twee arbeiders te Barger-Oosterveen.
 


Het Volk
16 december 1912


Zij hebben tÚch onderdak.
Te Erica (Dr) woonden gedurende vele jaren de arbeider A.B. in een z.g. keet. Dit voorjaar werd zijn woning door den eigenaar van den grond afgebroken. De oude plankjes, dakpannen en zoden, alsmede het armoedige huisraad - alles het eigendom van B. - werden op den weg gesmeten. Onmiddellijk stapelde de daklooze, met behulp van zijn vrouw, de spulletjes weer zoo goed mogelijk op elkaar. Een oude kast, een ladder en een paar kruiwagens dienden mede tot bouwmateriaal. Binnen een paar uren was zoo, midden op den weg, onmiddellijk aan de tramlijn een "woning" voor zeven personen verrezen, man vrouw en voor 5 kinderen, waarvan de jongste ruim een jaar. Nu wonen ze nog daarin. Zij hebben tÚch onderdak. Hoe dit dezen winter moet? We gelooven niet, dat het vol te houden zal zijn als de vorst invalt. Er staan in de Drentsche venen honderden keeten, doch zoo treurig als deze is,meenen we, geen enkele. Keet is hier de naam van elke woning waarvan geen enkele zijde of alleen de gevel van steen is opgetrokken.
 


Het Centrum
20 december 1912
Ongelukken.


De familie B.de Jonge te Erica (Zuid-Drenthe) is plotseling in rouw gedompeld, doordat Dinsdagavond hun 17-jarige zoon Jan in de Veldhuizerwijk aldaar geraakte en jammerlijk verdronk. Woensdagochtend werd het lijk opgehaald.
(Jan de Jonge oud 17jr, overleden 17 december, z.v. Rienk de Jonge en Romktje Louwes.)
 


De Eemlander
2 januari 1913


Het gezin van B. te Erica (Dr) is bij het einde van 1912 nog in diepen rouw gedompeld. Bij het huiswaarts gaan geraakte genoemde B. in de Veldhuizerwijk en verdronk, nalatende een vrouw en drie kinderen.
Waarschijnlijk Lieuwe Binnemars)

 


De Eemlander
9 januari 1913
Verdronken.


Uit de Veldhuizerwijk te Erica is Maandag het lijk van een oude vrouw opgehaald. Het bleek later de schoonmoeder van den werkman K. te zijn, bij wien de oude vrouw inwoonde.
 


De Eemlander
18 februari 1913
Berooving.


Voor de rechtbank te Assen stond gisteren terecht Willem M. te Barger Oosterveen, thans gedetineerd, beschuldigd op 2 December te Erica den Duitschen aardappelkoopman Heinrich Runke zijn portefeuille met 1400 Mark te hebben ontroofd. Het O.M. eischte 2jaar gevangenisstraf.
 


De Eemlander
4 maart 1913
Taaiheid van een kip.


Men schrijft ons: Toen de landbouwer Witting te Erica (Dr) in het begin van October j.l. met de dorschmachine aan het dorschen was, geraakte hij een van zijn kippen kwijt. Er werd overal tevergeefs gezocht, totdat dezer dagen bij het opruimen van de stroopakken het dier levend voor den dag kwam. Het was, gelijk zich laat denken, geheel vermagerd en zeer zwak. Wel een bewijs, dat een kip het lang zonder eten of drinken kan uithouden.
 


De Eemlander
19 mei 1913
Verdronken.


Vrijdagmiddag is de 20 jarige dochter van Prins te Erica, terwijl ze uit het kanaal water wilde scheppen, voorover geslagen en verdronken. Alle middelen welke werden toegepast om de levensgeesten weder op te wekken, waren vruchteloos. Een dokter van Nieuw Amsterdam gehaald, moest den dood constateeren.
(Johanna Pieternella Prinsen ovl 16-05-1913 21jaar oud, d.v. Pieter Prinsen en Johanna Mazenier.)
 


Nieuwsblad van het Noorden
13 september 1913
Te koop wegens vertrek:


Een druk beklante en in volle werking zijnde
Kuiper- en wagenmakerij
aan tram, straat en vaarwater te Erica, bij Nieuw-Amsterdam (Drenthe).
Aanvaarding 1 Februari. Te bevragen bij den eigenaar R.Bieleveld, Erica
 


De Eemlander
26 november 1913
Door den mist te water.


Maandagavond zijn te Nieuw-Amsterdam twee arbeiders, die van den nachtarbeid huiswaarts togen, tengevolge van den mist te water geraakt en verdronken. Het zijn de arbeiders Passtoors en Timmer, beiden afkomstig uit Nieuw-Amsterdam. Het lijk van Passtoors is gevonden, naar het andere lijk wordt gezocht. De beide ongelukken geschieden op verschillende plaatsen, het eene te Nieuw-Amsterdam, het andere tusschen Nieuw-Amsterdam en Erica.
(Geert Pastoor geboren te Coevorden, 29jr, overleden 26 november 1913 te Emmen, z.v. Aaldert Pastoor en Aaltje Zwiers, was gehuwd met Aaltje Hartman.) (Jan Timmer geboren te Beilen, 25jr, overleden 26 november 1913 te Emmen, z.v. Jan Timmer en Harmina Bos.)
 


Nieuwe Rotterdamsche courant
1 december 1913


Aanbestedingen Emmen. Het gemeente bestuur heeft heden aanbesteed het leggen van een klinkerbestrating van Erica over Dordschebrug naar Munsterscheveld. Laagste inschrijvers de heeren T.Kleinenberg, Valthermond, Jansen, Emmererfscheidenveen, en H.Timmerman, terspel, met f 186.787. Verder het leggen van een straat weg van Noordbarge naar Dordschebrug; laagste inschrijvers dezelfden met f 96.884.
 


Het Centrum
3 maart 1914


Erica 3 maart. Zaterdagavond hield de R.K. Werkliedenver. een belangrijke vergadering, waarin als spreker optraden heer H.Brouwer van Hilversum, met het onderwerp: Ziekenzorg, door particulieren of bij de wet geregeld. Het was een belangrijke vergadering, getuige de groote opkomst. Besloten werd in een daarvoor te beleggen vergadering een Ziekenfonds voor de katholieken van Erica op te richten. Dat ook in deze katholieke mannen een warm hart zit voor het katholieke vereenigingsleven moge blijken, dat verschillende van deze veenarbeiders, 2 uur over de donkere veenen zonder wegen en zonder licht moeten gaan om een vergadering te bezoeken. Meer dan 150 personen hadden aan den oproep gehoor gegeven. De vereeniging telt thans bijna 100 leden.
 


Het Volk
6 april 1914
Jeugdige heethoofd.


Te Erica (Dr), geraakten eenige schooljongens aan het vechten. Een 8-jarige jongetje stak een kameraadje zodanig met een mes, dat onmiddellijke opneming in het ziekenhuis te Coevorden nodig was.
 


Het Centrum
23 september 1914
Afgebrand.


Te Erica is gisteren door onbekende oorzaak de woning van weduwe H.Vos geheel afgebrand.
 


Het Centrum
3 maart 1915
Drankbestrijding in de venen.


Zondag 28 Februari groote propagandavergadering van K.V. en M.V. te Erica. De zaal van St.Jozef was overvol. Bijna 200 personen waren aanwezig. De spreker, kapelaan J.H.Hooijman van Hilversum had tot onderwerp gekozen "Het Christelijk Huisgezin en de Drank". 10 nieuwe leden sloten zich aan.
 


De Eemlander
4 maart 1915
Een drieling.


De landweerman G.T. van Os te Erica heeft op de secretarie aangifte gedaan van de geboorte van een drieling, 2 jongens en 1 meisje.
 


Leidsch Dagblad
23 maart 1915


Te Erica (Dr) is door onbekende oorzaak de woning van den heer G. Wisman tot den grond afgebrand.
 


De Eemlander
11 mei 1915
Aan brandwonden overleden.


De 15 jarige P.Poede te Erica, die bij het aanmaken van een koffievuurtje hevige brandwonden bekwam, is in het ziekenhuis te Zwolle overleden.
(Pietje Poede geboren te Emmen, 16jr overleden 7 mei 1915 te Zwolle, d.v. Ide Poede en Jantien Louwes.)
 


De Eemlander
19 augustus 1915
Ontvluchte Franschen.


Te Erica (Dr) zijn 3 Fransche militairen aangekomen, 1 officier met 2 minderen. Zij waren gevlucht uit Meppen, waar zij 13 Aug. waren aangekomen om in de venen te werken.
 


De Amersfoortsch dagblad
7 januari 1916
In de wieg verbrand.


Te Emmen is, doordat het wiegje, dat naast een lampje stond, vuur vatte, het kind van P.Ebeltjes, schipper uit Erica, verbrand.
(Hendrik Ebeltjes geboren te Emmen, 1jr, overleden te Emmen 5 januari 1916, z.v. Pieter Ebeltjes en Jantje Moes.)
 


De Eemlander
19 januari 1916


Mishandeling met doodelijken afloop.
Zaterdagnacht is zekere Nederhoed te Erica door J.V. in de hand gestoken, waardoor de slagader werd geraakt. Hij is aan de gevolgen overleden.
 


De Eemlander
20 januari 1916
Een bekentenis.


De te Erica (Dr) in hechtenis genomen J.V. heeft bekend den milicien Jan Jonker te hebben doodgestoken.
(Jan Jonker, geboren te Emmen, 26jr, overleden16 januari 1916 te Erica, z.v. Jan Jonker en Marchien Witvoet.)
 


Het Volk
21 april 1916
Gevlucht.


Te Erica (Dr.) zijn, naar aan de "A.Ct."wordt gemeld, Dinsdag twee ontvluchte Russische gevangenen aangekomen, die werkzaam geweest waren op de turfstrooiselfabrieken te Schoningsdorf. Pas enkele dagen geleden waren ze er aangekomen: door een kanaal over te zwemmen wisten zij te ontkomen.
 


De Eemlander
10 augustus 1916
Berooving?


De wissellooper P., te Erica, had voor den kassier Walburg Smidt, te Emmen, f 3000 geÔnd. Op den terugweg werd hij onwel en ging aan den weg zitten. Volgens zijn zeggen is hij in slaap geraakt en bemerkte bij zijn ontwaken dat de tasch met geld verdwenen was. De politie doet onderzoek.
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
26 augustus 1916


Op Erica werd weder 3 H.A. heideveld aangelegd tot bouwland, zoodat thans dit complex samen groot 18 H.A., geheel ontgonnen is tot bouw- en weiland. Overigens werd niet veel aan ontginning gedaan, wegens gebrek aan werkvolk. Ook kwam het in deze tijden, nu de kunstmest moeilijk te verkrijgen en zeer duur is, niet gewenscht voor.
 


De Eemlander
12 maart 1917
Door het ijs gezakt.


Te Erica is het 8 jarig zoontje van den heer Westerbeek door het ijs gezakt en verdronken.
(Gerrit Westerveen, geboren te Emmen, 8jr, overleden 8 maart 1917 te Erica, z.v. Wilbert Westerveen en Aaltje Kranghand.)
 


Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander
17 maart 1917
Inbraak met geweldpleging.


In den nacht van Dinsdag op Woensdag is er te Erica (Dr) een brutale inbraak gepleegd bij een der ingezetenen, door intrappen der gesloten deur. De man en vrouw werden met moord bedreigd. De man wist te ontvluchten, waarna de inbrekers de vrouw aanrandden. Gister werden de twee verdachten gevankelijk naar Assen overgebracht en ter beschikking van de justitie aldaar gesteld. De vrouw moet de daders herkennen, terwijl ook getuigen zijn gevonden, die de personen hebben gehoord.
 


Het Volk
31 december 1918
Zes personen verdronken.


Te Erica zijn gisteren de lijken opgehaald van den 32-jarigen Pomper en de dochter van F.J., alsmede te Barger-Oosterveen van den zoon der wed.Kracht. In den kerstnacht zijn dus in die buurt zes personen verdronken.
 


De Eemlander
12 mei 1919
Op den molen gedood.


Te Erica was zekere J.V. bezig den in beweging zijnden molen te smeren. Hij werd daarbij door eene uitstekende schroef gegrepen en met geweld rondgeslingerd, waardoor hij den nek brak en eenige oogenblikken later overleed.
(Johannes Visser, geboren te Onstwedde, 24jr, overleden 5 mei 1919 te Erica, z.v. Jacobus Visser en PietertjeOosterhoff.)
 


De Eemlander
27 september 1919
Moord.


Te Assen is gevankelijk binnengebracht de 16 jarige G.B. uit Erica, die verdacht wordt Woensdag te Klazienaveen den 18 jarigen veenarbeider J.S. te hebben doodgestoken.
(Jan Snippe, geboren te Emmen, 18jr, overleden 24 september 1919 te Klazienaveen, z.v. Roelof Snippe en Antje van Wijk.) 

Reactie's via het contact formulier.